Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Katechezy o sakramencie Eucharystii


Katecheza dwunasta:

Postawy i gesty…

Centrum życia duchowego chrześcijan stanowi Eucharystia. Już przez Ojców Kościoła zaliczana była, obok nauki wiary, wspólnoty i modlitwy, do czterech skarbów, które należy strzec z wielkim szacunkiem i bojaźnią.

Duże znaczenie w owocnym i głębokim przeżywaniu liturgii Mszy Świętej odgrywają postawy i gesty ciała. „Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii. Te postawy wyrażają i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących w celebracji” (OWMR 42). Podobnie jak zewnętrzne zachowanie człowieka wynika z wewnętrznego usposobienia, tak również w liturgii zewnętrzne wykonywanie pewnych gestów staje się przejawem przeżyć wewnętrznych. Z drugiej strony przyjmowanie zewnętrznych postaw pomaga rozbudzić wewnętrzną cześć i szacunek dla Pana Boga. Tak jak ludzie okazują sobie miłość i uczucia za pomocą znaków oraz gestów, tak w liturgii postawy i gesty stają się znakami naszej miłości do Boga. Dlatego ważne jest, by były wykonywane ze starannością, czcią i skupieniem.

Zgodnie z przepisami Kościoła „wierni stoją od rozpoczęcia śpiewu na wejście albo od początku wejścia kapłana do ołtarza aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu Alleluja przed Ewangelią; w czasie głoszenia Ewangelii; podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej” (OWMR 43). Postawa stojąca jest wyrazem uszanowania. W wielu krajach spontanicznie na widok osoby wyżej postawionej przybiera się postawę stojącą. Podczas liturgii postawa stojąca jest zewnętrznym znakiem głębokiego uszanowania dla Boga jako najwyższego Pana (por. Mk 11,25). Postawę stojącą przybierają także osoby pośredniczące między dwiema stronami. W szczególny sposób przysługuje ona celebransowi, jako pośrednikowi między społecznością wiernych, a samym Bogiem. Stąd kapłan sprawujący Mszę Święta przez większość czasu trwania liturgii stoi.

Stanie jest także znakiem radości z odkupienia. Dlatego od czasów apostolskich przy sprawowaniu misteriów zbawienia, przyjmowano postawę stojącą - zwłaszcza w niedziele na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa i w czasie wielkanocnym. W postawie stojącej Ojcowie Kościoła widzieli symbol wolności dzieci Bożych, uwolnienia od grzechu, śmierci i szatana. Postawa stojąca oznacza też gotowość do podjęcia działania w liturgii, pewną dyspozycyjność.

Szczególna odmianą tej postawy jest procesja. Łacińskie słowo „procedare” oznacza iść, kroczyć. W czasie procesji przemieszczamy się z jednego miejsca na drugie. Nie jest to jednak  droga bez celu. Według symboliki liturgicznej, procesja przypomina wędrówkę narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Kościół, nowy lud Boży, pielgrzymuje za Chrystusem i z Chrystusem do nowej ziemi obiecanej, czyli do nieba. Dlatego często na czele procesji niesiony jest krzyż - znak przejścia Pana ze śmierci do życia.

„Wierni siedzą podczas czytań przed Ewangelią i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii i przygotowania darów”- mówi prawo kościelne (OWMR 43). Postawa siedząca według starożytnego zwyczaju przysługiwała urzędnikom, nauczycielom i sędziom jako znak władzy i godności (por. Mt 19,28). Sam Chrystus nauczał siedząc (Mt 5,1-2). Biskup zasiadał na swojej katedrze i z niej nauczał oraz przewodniczył liturgii. Podobnie czynił prezbiter. Sprawując sakrament pokuty kapłan zajmuje postawę siedzącą na znak powagi urzędu sędziowskiego, który pełni w imieniu i w obecności Chrystusa.

Wierni w kościele nie zawsze siedzieli. Przez całe wieki w świątyniach nie było ławek. W średniowieczu podczas długich nabożeństw uczestnicy liturgii wspierali się na specjalnych laskach różnego kształtu. Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla duchowieństwa. Siedzenia dla wiernych wprowadzili dopiero protestanci. Za ich przykładem poszli katolicy dodając jeszcze do ławek klęczniki. Po Soborze Watykańskim II zalecano, aby „wiernym wyznaczyć miejsca ze specjalną troską, aby i wzrokowo i duchowo mogli należycie brać udział w świętych czynnościach. Wypada, aby według zwyczaju postawić do ich użytku ławki lub krzesła” (Instrukcja o należytym wprowadzeniu w życie Konstytucji o Liturgii, nr 98).

Siedzenie jest postawą słuchającego ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania słowa Bożego (Dz 20,9; 1 Kor 14,30). Siedząc nigdy nie zakładamy nogi na nogę, nie wyciągamy ich przed siebie ani nie „bawimy się” stopami. W czasie gdy przyjmujemy tę postawę dłonie winny spoczywać na kolanach. Nie powinno się także stawiać nóg na klęczniku, gdyż pobrudzenia przylegają potem do kolan.

W ramach obrzędów wstępnych i liturgii słowa w zasadzie nie przyjmujemy postawy klęczącej. To bowiem głównie dłuższa postawa modlitewna lub chwilowy gest oznaczający uwielbienie Boga. W Nowym Testamencie znajdujemy prawie 60 wzmianek o jej przyjmowaniu. Miała trzy formy: padanie na twarz (Mk 14,35), upadnięcie do stóp (Mk 1,40) i klęczenie (Dz 9,40). Przykład modlitwy na klęczkach dał nam sam Chrystus modląc się w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,41). Już od IV wieku pojawia się zwyczaj przyklękania przed świętymi przedmiotami, jak kościół, ołtarz czy krzyż oraz przed osobami, jak biskup czy kapłan, na znak szacunku.

W tym samym okresie postawa klęcząca nabiera również znaczenia pokutnego i błagalnego. Stała się znakiem człowieka skruszonego, wyznającego winę oraz znakiem prośby kogoś, kto szuka opieki i pomocy. Jej pokutny charakter sprawił, iż była zakazana w niedziele i w całym okresie paschalnym. Klękano natomiast w dni postne oraz w okresie Wielkiego Postu. W XI wieku pod wpływem herezji zaprzeczającej realnej obecności Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina, wzrasta kult dla Eucharystii, a klękanie staje się symbolem uwielbienia Boga. Przez uklęknięcie człowiek wyraża swoją małość wobec Stwórcy. To znak adoracji. Już św. Paweł w liście do Filipian zachęcał, „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (Flp 2,10). Św. Hieronim nalegał, aby przyklęknięciu ciała towarzyszyło także „przyklęknięcie serca”, a więc należyte usposobienie wewnętrzne.

Trzeba odróżnić postawę klęczącą od przyklęknięcia. Podczas przyklękania klęka się zawsze na prawe kolano i nie czyni się przy tym żadnych innych gestów, np. znaku krzyża. Wszyscy uczestnicy liturgii przyklękają w czasie wyznania wiary w uroczystość Bożego Narodzenia na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Jest to wyraz naszego szczególnego uczczenia tajemnicy Wcielenia. Podobnie czynimy w uroczystość Zwiastowania. Podczas przyklękania należy kolanem dotknąć posadzki. Nie powinno to być tylko jakieś „dygnięcie”. Przyklękamy też i klękamy zawsze twarzą do przedmiotu czci. Klękanie na dwa kolana jest wyrazem czci i hołdu wobec Pana Jezusa wystawionego do adoracji.

W liturgii często pojawia się pokłon. Tak pozdrawia się ołtarz, krzyż czy przewodniczącego liturgii. Na wschodzie jest uważany za zwyczajny znak głębokiego szacunku i uwielbienia. W liturgii rzymskiej natomiast pokłon jest również znakiem usposobienia pokutnego, szczególnie wtedy, gdy ma związek z prośbą o oczyszczenie z grzechów. Tak więc skłon głowy lub ciała symbolizuje cześć i błaganie. Sam skłon głowy jest znakiem szacunku i uprzejmości. Skłaniamy głowę, gdy wypowiadamy razem imiona Trzech Osób Trójcy Świętej, gdy wypowiadamy imię: Jezus, Maryja, czy świętego, którego przypada wspomnienie, święto lub uroczystość. Skłon całego ciała czyli głęboki ukłon to również znak czci i uwielbienia. Jeśli w jakimś kościele nie jest przechowywany Najświętszy Sakrament, wtedy skłaniamy ciało przed głównym ołtarzem, albo przed krzyżem. Głęboki ukłon wykonują wszyscy w czasie wyznania wiary na słowa: "I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem". Jest to nasz wyraz uczczenia tajemnicy Wcielenia. W wykonywaniu tego gestu należy zachować nie tylko powagę i staranność, ale i rozsądny umiar.

Gestem zapewne najczęściej wykonywanym przez nas wszystkich jest znak krzyża. Tertulian zachęcał do częstego żegnania się: „Na każdym kroku, przy każdym wejściu i wyjściu, przy wkładaniu szat i obuwia, przy myciu się, jedzeniu, zapalaniu światła, udawaniu się na spoczynek, przy siadaniu, przed każdą czynnością znaczymy czoło znakiem krzyża”. Ilekroć jesteśmy na Mszy Świętej rozpoczynamy liturgię właśnie od tego znaku. Symbolizuje on krzyż, na którym Jezus Chrystus oddał swoje życie za każdego z nas. Dla nas to znak zbawienia. W ten sposób także wyznajemy wiarę w Boga Trójjedynego. Św. Ignacy Loyola pisał: „Kiedy czynimy znak krzyża, dotykamy palcami dłoni najpierw czoła, co oznacza Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Następnie nasza dłoń dotyka ciała: oznacza to Syna, naszego Pana, który zrodzony z Ojca, zstąpił w ciało Najświętszej Dziewicy Maryi. Dalej kładziemy rękę na jedno i drugie ramię: oznacza to Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi. A kiedy ponownie składamy ręce, wówczas ma to przedstawiać, że trzy Osoby są jednej natury”. Wykonując znak krzyża, niejako wyrażamy gotowość na ukrzyżowanie siebie. Ważne by czynić to z godnością, bo ten znak towarzyszy całemu życiu chrześcijanina, od chwili wejścia na drogę chrztu aż do śmierci, stanowiąc dla niego tarczę i ochronny płaszcz.

Mały znak krzyża wykonujemy przed Ewangelią. Czyniąc znak krzyża na czole, ustach i piersi, wyrażamy chęć, aby słowa, które za chwilę usłyszymy, zostały przyjęte przez nasz umysł, abyśmy je głosili swoimi słowami i ukochali, żyjąc nimi na co dzień. Taki znak krzyża wykonują rodzice na czołach dzieci gdy je błogosławią. Możemy go czynić na bochenku chleba, który zamierzamy przekroić, czy przechodząc obok kościoła, jako prosty akt strzelisty. Jednym słowem: zawsze, dając świadectwo wierze, która przenika nasze życie.

Ważna jest ta zgodność przyjmowanych w liturgii postaw i gestów przez wszystkich uczestników zgromadzenia. Przyczynia się do harmonii i piękna sprawowanych obrzędów oraz do pomnożenia intensywności modlitwy i doświadczenia wspólnoty. Święty Jan Chryzostom pisał: „Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów” (KKK 2179). Gdy przystępujemy do sprawowania liturgii nie przyjmujemy więc takiej postawy, jaka jest najwygodniejsza, by dobrze się pomodlić, ani nie wykonujemy tylko tych gestów, które nam odpowiadają, ale uczestniczymy we wspólnym uwielbieniu całej wspólnoty Kościoła…


Katecheza jedenasta:

Prosimy…

W żartobliwej historyjce mąż mówi do żony: - Kochanie, zrób mi herbaty. Żona odpowiada: - A cudowne słówko! Na co mężczyzna: - Szybciutko… Czasem dosyć trudno nam o coś poprosić. Wydaje się, że to nie przystoi, bo prosić to uznać swoją zależność i niewystarczalność.

W liturgii Mszy Świętej jest taki moment gdy wszyscy prosimy. Ma to miejsce na zakończenie liturgii słowa. Zgromadzenie zanosi do Boga modlitwę błagalną, czyli wstawienniczą. Prosimy przede wszystkim o dobra powszechne dla całego Kościoła i dla świata. „Odmawiając modlitwę powszechną Kościół, wierzący niezachwianie w obcowanie świętych i swoje powszechne zadanie, występuje jako wielki orędownik ludzkości. Święty lud Boży wykonuje swoje powszechne kapłaństwo uczestnicząc w sakramentalny sposób w ofierze Mszy Świętej, a także odmawiając tę modlitwę, która ogarnia potrzeby całego świata. Chrześcijanie uczestniczący w liturgii nie mogą bowiem poprzestać na przedstawianiu Bogu swoich osobistych spraw. Ich serca muszą się otworzyć na potrzeby całego Kościoła i całej ludzkości” (Ogólne wprowadzenie do modlitwy powszechnej III.3). Dlatego używamy nazwy „modlitwa powszechna”, bo ogarnia wszystkie potrzeby.

Pierwsza wzmianka o takiej modlitwie znajduje się w Liście św. Pawła do Tymoteusza: „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1Tm 2,1-4). W starożytności odmawiano tę modlitwę po odesłaniu katechumenów, ponieważ tylko ludzie ochrzczeni i uczestniczący w kapłaństwie Chrystusa mogą w Nim i przez Niego wstawiać się za światem. Także obecnie ze swojej natury modlitwa ta należy do wiernych” (Tamże), choć nie oznacza to wcale, że odmawiają ją tylko świeccy zgromadzeni na Eucharystii. Ma ona wielką moc przez to, że jest modlitwą całego Kościoła.

Modlitwa powszechna odbywa się przy końcu liturgii słowa, ponieważ jest niejako owocem działania słowa Bożego w ludzkich sercach. Wierni pouczeni, pobudzeni i odnowieni przez słowo Pana stają do wspólnej modlitwy za potrzeby Kościoła i świata. „Jak komunia sakramentalna jest zakończeniem i szczytem udziału wiernych w liturgii eucharystycznej, tak modlitwa powszechna według starożytnych świadectw, jest zakończeniem i szczytem udziału wiernych w liturgii słowa” (Tamże IV.4). Jest ona jak węzeł łączący dwie części Mszy Świętej. Zamyka liturgię słowa, w której wspomina się cudowne dzieła Boże i powołanie chrześcijan, a wprowadza do liturgii eucharystycznej, zapowiadając niektóre z tych intencji powszechnych i szczegółowych, w których zostanie złożona ofiara.

Ta modlitwa ma trzy charakterystyczne cechy. Jest błaganiem zwróconym do samego Boga. Prosimy w niej o dobra powszechne dla Kościoła i dla świata. Wreszcie należy do całego ludu, który odpowiada  na  poszczególne wezwania.

Wstęp i zakończenie wypowiada zawsze przewodniczący liturgii. Jest to wpisane w naturę funkcji przewodniczenia zgromadzeniu liturgicznemu, dlatego wprowadzenia nie może dokonywać któryś z koncelebransów, diakon lub ktoś z posługujących, lecz tylko główny celebrans. Wprowadzenie winno być krótkie, zwięzłe i skierowane bezpośrednio do zgromadzenia.

Każda modlitwa powszechna powinna zawierać cztery serie próśb. Modlimy się w potrzebach Kościoła. Błagamy za naród i za cały świat. Wspominamy tych, którzy cierpią moralnie lub fizycznie. I wreszcie prosimy za zgromadzonych i w potrzebach miejscowej społeczności. Z każdej grupy intencji należy podać przynajmniej jedną modlitwę. Można także uwzględniać intencje okolicznościowe. Z zasady wezwań nie powinno być więcej niż sześć. Czyta je lub śpiewa diakon, kantor albo inny uczestnik liturgii, który został wcześniej przygotowany do tej posługi. Adresatem tych słów są zebrani na liturgii, gdyż nie jest to modlitwa skierowana do Boga. Zachęca się wiernych, aby zanosili swoje błagania do Stwórcy w konkretnych potrzebach. 

Układając wezwania należy uwzględnić w nich usłyszane słowo Boże oraz problemy, którymi żyje świat. Powinny być one połączeniem tych dwóch rzeczywistości tak, aby spojrzenie na świat dokonywało się przez pryzmat wiary i miłości chrześcijańskiej, a nie było tylko odblaskiem ziemskich perspektyw.

Wezwania mogą mieć formę bardziej rozbudowaną. Podaje się wtedy za kogo należy się modlić, a także o co prosić. Może być też forma skrócona, gdy wspomina się tylko o co chcemy się modlić, lub wymienia się tylko osoby albo sprawy, za które należy orędować. Wezwania tej samej modlitwy powszechnej powinny mieć taką samą formę. Godna polecenia jest forma wezwań rozpoczynających się cytatem z Pisma Świętego, szczególnie gdy jest zaczerpnięty z liturgii danego dnia. Podkreśla to, że modlitwa powszechna jest odpowiedzią na usłyszane słowo Boże. Przy układaniu wezwań należy jednak uważać, aby nie były one zbyt długie i przesadnie rozbudowane.

Udział wiernych w modlitwie wyraża się zazwyczaj krótką aklamacją, taką samą w ramach jednej modlitwy powszechnej. Najczęściej wołamy: „Wysłuchaj nas, Panie”. Zgromadzenie może również po każdym wezwaniu modlić się w milczeniu, podobnie jak to się dzieje w Wielki Piątek. Ta cicha modlitwa wiernych, pozornie mniej aktywna, wprowadza jednak w modlitwę wielką głębię. Można również stosować dłuższe formuły błagalne. Podczas Eucharystii celebrowanej w małych grupach czy wspólnotach duszpasterskich możliwa jest także spontaniczna modlitwa wiernych. Zawsze jednak trzeba uważać, aby nie stawała się zbyt „prywatna”.

W modlitwie wiernych niektóre elementy mogą być śpiewane. Wstęp z reguły jest czytany. Wezwania natomiast mogą być śpiewane w całości lub wykonane tak, że tylko odpowiedź jest śpiewana. Modlitwa końcowa, podobnie jak aklamacja wiernych, zawsze może być śpiewana.

Osoby przygotowujące i odczytujące modlitwę powszechną winny być godne i świadome odpowiedzialności za wykonywanie posługi. Każdy posługujący jak i każdy uczestnik liturgii dla podkreślenia wagi celebracji powinien także zatroszczyć się o swój zewnętrzny wygląd i strój. Warto się modlić do Ducha Świętego o to, aby wezwania dobrze służyły Kościołowi i zawierały najważniejsze intencje. Powinny też być podawane powoli i wyraźnie, aby były jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Jeżeli są śpiewane, śpiew winien być piękny. Niech to zawsze będzie „modlitwa oświeconych wiarą”

Modlitwa wiernych może stać się dla nas codzienną szkoła modlitwy błagalnej. Ta zaś wyzwala z życia w iluzji. Pierwsze złudzenie podpowiada, że wszystko nam się należy. Ta roszczeniowa postawa jest dosyć powszechna. Od dzieciństwa wszystko otrzymujemy, a potem im więcej posiadamy, tym mocniej nam się wydaje, że to po prostu normalność i tak zawsze ma być. Gdy czegoś zaczyna brakować, albo coś jest nam odbierane zaczynają się lamenty, żale i pretensje. Tak się przyzwyczajamy do daru, że uważamy go za swoją własność. Tymczasem na tym świecie jesteśmy tylko dzierżawcami, a nie właścicielami wszystkiego. Niczego w ludzkim życiu nie da się zabezpieczyć raz na zawsze. Nie da się zabezpieczyć wiary, miłości do Boga i do ludzi, rodzinnego szczęścia, wewnętrznego pokoju. Wszystko to są dary Boga, które łatwo można utracić.

Po drugie króluje dziś taka niefrasobliwość, która fałszywie podpowiada, że wszystko bierze się znikąd. Widzimy dary, ale zupełnie nie pamiętamy o Darczyńcy. Żyjemy z miłości i łaski dobrego Boga, a równocześnie ignorujemy Go - nawet czasem praktycznie zaprzeczamy, że istnieje.

Dzięki modlitwie wiernych - modlitwie prośby, dokonuje się uzdrowienie i poszerzenia ludzkiego serca. Odkrywamy Pana Boga jako dawcę wszystkich darów. Prosząc zaś za innych leczymy serce z egoizmu, bo nie koncentrujemy się już tylko na sobie. Przez bezinteresowność stajemy się podobni do samego Boga.

Wypowiadając prośby tak naprawdę włączamy się w modlitwę Jezusa, który nieustannie oręduje u Ojca za całym stworzeniem. Pan zaprasza, abyśmy się dołączali do Jego modlitwy. W Ogrójcu mówił do Apostołów: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie” (Mt 26,38). Włączenie w błaganie Chrystusa, jesteśmy pewni, że te modlitwy zawsze docierają przed tron Ojca niebieskiego. Zawsze też są wysłuchane - bo Pan obiecał, że gdy „dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt18,19). Jak pisał Kamil Cyprian Norwid: „Modlitwy idą i wracają - nie ma nie wysłuchanej. Dlatego wszystkie wysłuchane, że każda zwraca się na powrót. A dlatego powraca każda z modlitw, że wszystkie są z Miłości”. Z miłości do nas modli się Jezus za nas, a my z miłości do Jezusa modlimy się z Nim i do Niego za Kościół oraz świat. Nasze modlitwy są odpowiedzią miłości na miłość. Możemy też być spokojni, bo wracają, ale w czasie przewidzianym przez Boga…


Katecheza dziesiąta:

Wierzę…

W powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” jest taki dialog Chilona z Petroniuszem: - Panie! wymów po grecku następujące zdanie: Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel: - Dobrze. Oto mówię!... Cóż z tego? - A teraz weź pierwsze litery każdego z tych wyrazów i złóż je tak, aby stworzyły jeden wyraz. - Ryba! - rzekł ze zdziwieniem Petroniusz. - Oto, dlaczego ryba stała się godłem chrześcijan - odpowiedział Chilon.

W czasie prześladowań pierwszych chrześcijan, podobizna ryby była ich znakiem rozpoznawczym. Ryba jako symbol Chrystusa posiada bowiem dwojakie odniesienie: po pierwsze - łączy się z chrztem, gdyż żywiołem ryby jest woda; a po drugie - ma odniesienie do Eucharystii, która jest świętym pokarmem wierzących. Na malowidłach w katakumbach ryba jest częstym symbolem, wcześniej używanym niż krzyż, który tak ważnym znakiem stał się dopiero później.

Wierzący w Chrystusa od początku posługiwali się pewnymi sformułowaniami, aby wyrażać i przekazywać wiarę. Były to wyznania wiary, które nazywano również symbolem. Ponieważ był to swoisty znak rozpoznawczy, zachowywano go w tajemnicy przed poganami. Nie wolno było nawet tekstu zapisywać - miał być niejako wyryty w sercu każdego chrześcijanina. Najprostszymi wyznaniami wiary było nakreślenie znaku ryby, krzyża czy stwierdzenie: Jezus jest moim Panem! 

Bardziej rozbudowanym wyznaniem wiary jest Skład Apostolski. Został sformułowany ostatecznie około połowy III wieku. I chociaż, jak wykazały badania, w swojej obecnej formie nie jest autentycznym dziełem Apostołów, to jednak zawiera ich naukę oraz sięga swymi początkami czasów apostolskich. Nazwy „Symbol apostolski” użył po raz pierwszy św. Ambroży, co zapoczątkowało przekonanie, że poszczególne części pochodzą od Apostołów wybierających się do pracy ewangelizacyjnej i chcących przygotować sobie zwięzłe zestawienie przeznaczonych do nauczania prawd wiary. Apostolski symbol wiary zawsze odgrywał w życiu Kościoła dużą rolę, ciesząc się wielkim autorytetem. Od najdawniejszych czasów uchodził za oficjalne ujęcie nauki Chrystusa oraz streszczenie zasadniczych prawd wiary. Kościół posługiwał się nim podczas nauczania katechumenów, a także domagał się jego przyjęcia i uroczystego wyznania od przyjmujących chrzest. Kandydaci do chrztu uczyli się go na pamięć i odmawiali codziennie rano oraz wieczorem razem z modlitwą „Ojcze nasz”, by podczas przyjęcia pierwszego sakramentu, móc w obecności biskupa i zgromadzonych wiernych, wyznać swoją wiarę. Inną przyczyną jego powstania była konieczność przeciwstawienia się herezjom, czyli niewłaściwym interpretacjom Objawienia oraz złym rozumieniom prawd wiary. Symbol wiary stanowił więc kryterium prawowierności głoszonej nauki. 

Równie ważny co Skład Apostolski jest Symbol Nicejsko-konstantynopolitański, czyli wyznanie wiary, które recytujemy w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej. To symbol soborowy, gdyż jest owocem obrad biskupów starożytnego Kościoła. Powstał w ten sposób, że do wcześniejszego, lokalnego chrzcielnego symbolu dołączono wyrażenia, zwroty, sentencje, za pomocą których wyjaśniano i ustalano jakąś prawdę wiary w odpowiedzi na błędne jej rozumienie. Był to więc symbol o charakterze dogmatycznym. „W ciągu pierwszych wieków Kościół starał się wyraźniej sformułować swoją wiarę, aby ją lepiej rozumieć oraz bronić przed błędami, które ją zniekształcały.” (KKK 250).

Symbol z soboru nicejskiego z 325 roku  koncentrował się na Osobie Syna Bożego, mniej zaś uwagi poświęcał nauce o Duchu Świętym. Gdy w Egipcie rozwinęły się wątpliwości i dyskusje teologiczne  dotyczące tej tematyki doszło do zwołania w 381 roku biskupów Wschodu na zgromadzenie w Konstantynopolu, które później uznano za drugi sobór powszechny. Sobór Konstantynopolitański dodał do nicejskiego wyznania wiary fragment poświęcony Duchowi Świętemu. Tak ogłoszono „Symbol 150 Ojców z Konstantynopola”, który później otrzymał nazwę Nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary i wszedł od końca VI wieku do liturgii Mszy Świętej. Nie od razu wszędzie się przyjął. Kościoły lokalne były przywiązane do swoich własnych symboli, które wspólnie odmawiano z okazji chrztu lub Eucharystii. Na Zachodzie symbol ten wszedł oficjalnie do rzymskiej liturgii dopiero na początku jedenastego wieku.

Ważną rolę w precyzowaniu nauki Kościoła i przeciwstawianiu się błędom odgrywały także wyznania wiary kolejnych soborów, choć są one już mniej znane i nie odegrały tak zasadniczej roli, jak te z pięciu pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Podobnie sami papieże formułowali wyznania wiary o charakterze dogmatycznym, które w obliczu jakichś błędów akcentowały poprawną naukę Kościoła. Warto wspomnieć wyznanie wiary papieża Damazego z IV wieku, list dogmatyczny papieża Leona Wielkiego czy symbol papieża Grzegorza Wielkiego. Podobnie obszerne Credo przedstawił na zakończenie Roku Wiary w 1968 roku papież Paweł VI, podając poprawną naukę Kościoła na tle współczesnych błędów.

W liturgii Mszy Świętej wyznajemy wspólnie wiarę przede wszystkim po to, aby uczcić Pana Boga i dziękować Mu za dar zbawienia. Już w Nowym Testamencie św. Paweł cytuje wyznania wiary, które mają formę hymnu (np. Ef 1,3-14; Flp 2,6-11; Kol 1,15-20), bowiem „właśnie w śpiewie wyznanie znalazło najbardziej dobitny wyraz”. Podczas liturgii eucharystycznej Credo jest formą okazania Bogu miłości, wychwalania Jego działania w świecie i historii zbawienia. Wyznając wiarę mamy też okazję, aby uświadomić sobie zasadnicze prawdy, zanim przystąpimy do sprawowania Najświętszej Ofiary. Serca chrześcijan zostają w ten sposób oczyszczone, zanim podejdą, aby przyjąć Ciało i Krew Chrystusa.

Wyznanie wiary w czasie sprawowania Eucharystii jest też odpowiedzią na słowo Boże usłyszane w czytaniach i w homilii. Chrystus aktualnie obecny w liturgii i przemawiający do wiernych, domaga się reakcji. Credo jest odpowiedzią «tak» zgromadzenia liturgicznego. Ponieważ wiara i jej wyznawanie powinny prowadzić do zaangażowania, nie chodzi tylko o wyrecytowanie teoretycznego zbioru formuł, lecz o włączenie się w realizację planów Bożych we wspólnocie Kościoła. Wspólnota i każdy kto ją tworzy wyrażają gotowość bycia posłusznym Bogu działającemu w historii. Końcowe „amen” w wyznaniu wiary podejmuje i potwierdza pierwsze słowo credo, czyli wierzę. Nasze codzienne życie winno być nieustanną odpowiedzią „amen” na słowa wyznania wiary naszego chrztu. Św. Augustyn mówił: „Niech twoje Wyznanie wiary będzie dla ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się w nim, by zobaczyć, czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się twoją wiarą” (KKK 1064).

Nazwa „symbol” pochodzi od greckiego słowa symbolon i oznacza połowę przełamanego przedmiotu - na przykład pieczęci, który pełnił rolę znaku rozpoznawczego. W razie potrzeby przełamane części składano ze sobą i tym sposobem sprawdzano tożsamość osoby, która przyniosła drugą połowę. Dlatego mówimy, że symbol wiary jest „znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi”. Jednak słowo symbolon oznacza także zbiór, kolekcję lub streszczenie. Symbol wiary stanowi zatem również „zbiór podstawowych prawd wiary” (KKK 188).

            Ilekroć wyznajemy wiarę we wspólnocie Kościoła, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia swojej więzi z Bogiem. Przypominamy sobie nasz chrzest i jak katechumeni przyjmujemy powierzone nam prawdy wiary, uczymy się ich, czyli według nich żyjemy, aby  następnie je oddać - przekazać innym. Za każdym też razem to Chrystus przez swój Kościół stawia pytania o wiarę i liczy na to, że znowu się do Niego przyznamy przed ludźmi.

Bardzo piękne słowa na temat symbolu wiary zawiera katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego. „W poznawaniu i wyznawaniu wiary przyjmij i zachowaj tylko to, co przekazuje ci teraz Kościół, a potwierdza całe Pismo Święte. Ale nie wszyscy mogą czytać Pisma. Jednym utrudnia to brak wykształcenia, innym na przeszkodzie stoją różnorodne zajęcia. Aby więc na skutek nieświadomości dusza nie doznawała szkody, w krótkich zdaniach Symbolu obejmujemy całą naukę wiary. Tę wiarę polecam ci przyjąć jako wiatyk na całe życie […]. Symbol wiary nie został ułożony według ludzkiego upodobania, ale stanowiąc wybrane najważniejsze wypowiedzi Pisma, zawiera całą doktrynę wiary. Podobnie jak ziarnko gorczycy zawiera w zalążku liczne gałęzie, tak i Symbol wiary w nielicznych słowach obejmuje całą naukę zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Baczcie przeto, bracia, i strzeżcie nauki, którą teraz otrzymujecie, a wypiszcie ją «na tablicach waszych serc». Czuwajcie z całą pobożnością, aby nieprzyjaciel w chwili waszej nieuwagi lub lenistwa nie wykradł wam skarbu; aby jakikolwiek odszczepieniec nie sfałszował prawdy, która została wam powierzona. Powierzenie Symbolu jest jakby wkładaniem pieniędzy do banku, co też właśnie uczyniliśmy. Bóg zażąda od was tego, co zostało wam przekazane. «Nakazujemy - powiada Apostoł Paweł - w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata», abyście przekazaną wam wiarę zachowali nieskażoną, aż do objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto teraz przekazany ci został skarb życia. W dniu swego objawienia Pan zażąda od ciebie swej własności”.

Ks. Józef Tischner pisał: „trudność w rozumieniu wiary nie polega na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta”. Niech codzienne wyznawanie wiary ustami pomaga nam uprościć i ożywić nasze życie, a coniedzielne spotkanie na Eucharystii z braćmi i siostrami pozwoli ustrzec skarbu wiary przed roztrwonieniem…


Katecheza dziewiąta:

Kazanie i homilia…

Przepowiadanie słowa Bożego jest pierwszorzędnym zadaniem Kościoła. Przez to wypełnia on zadanie otrzymane od swego Założyciela. „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” - nakazał Chrystus swoim Apostołom i ich następcom (Mt 28,19). Szczególnym rodzajem przepowiadania jest kazanie. Nieco żartobliwa recepta na doskonałe kazanie zachęca, aby miało ono bardzo dobry początek, świetne zakończenie oraz by jedno było możliwie blisko drugiego.

Kazanie to ułożone przemówienie, w którym przekazuje się prawdy Boże i poleca przestrzegać ich w praktyce życia. Jest to więc nie tylko wykład prawdy, ale także przekonywanie słuchaczy do właściwego postępowania. Od początku chrześcijaństwa w Polsce stosowano taką formę nauczania. Do dziś zachowały się Kazania Gnieźnieńskie, Kazania Świętokrzyskie czy Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi. Kazania wygłasza się przy różnych okazjach i na różne tematy. Ważne by przedstawiały naukę Kościoła możliwie jasno i przekonywująco. Dobrze jeśli podobają się wiernym, nawet gdy ich tematem jest napiętnowanie grzechów. Niekoniecznie odnoszą się do tekstów właśnie sprawowanej liturgii, ale podjęty temat powinien być uzasadniony Pismem Świętym.

Od czasów średniowiecza w przepowiadaniu w Kościele dominuje forma kazania, a więc pouczania odwołującego się do intelektu, wywierającego nacisk na wolę, często poruszającego warstwę uczuć. Pojawiające się herezje wymagały długiego i cierpliwego tłumaczenia prawd wiary. Powstające zakony żebracze, takie jak franciszkanie czy dominikanie, przez swoich założycieli przekazują duchowym synom zapał do głoszenia prawdy o Bogu w każdych okoliczności. Działający w XIII wieku święty Antoni Padewski głosił ludziom w zrozumiałym dla nich dialekcie włoskim na placach, bo świątynie nie mieściły wiernych, kazania, które rozpoczynały się wcześnie rano i trwały, z przerwami na Mszę Świętą i posiłek, do wieczora. Była to jakby generalna i systematyczna katecheza dotyczącą wiary. Pismo święte było przywoływane bardzo często. Kaznodzieje znali je zresztą całe na pamięć. To oderwanie objaśnień Słowa od liturgii Mszy Świętej miało swoją przyczynę m.in. w tym, że językiem używanym w Kościele była łacina, a ludzie nie znali i nie rozumieli już tego języka. W niedzielę gdy lud gromadził się rano w świątyni, były śpiewy i pacierze, a potem nauka, czyli kazanie. Następnie Msza święta, a po Mszy Nieszpory lub Gorzkie Żale. Miejsce głoszenia Słowa przesunięto na środek nawy kościelnej, czyli odsunięto od ołtarza. Po Ewangelii kapłan zdejmował ornat i udawał się na ambonę. Kazania były dość długie, składały się bowiem przynajmniej z dwóch części, nie licząc wstępu i zakończenia. Na ten czas gaszono nawet świece. Kazanie stawało się jakby czynnością pozaliturgiczną.

Inaczej było w Kościele apostolskim. Mowy świętego Piotra, umieszczone w Dziejach Apostolskich, są homiliami. Źródłem słowa homilia jest grecki czasownik homilein, który oznacza „być razem i rozmawiać ze sobą”. Został on użyty we fragmencie Ewangelii św. Łukasza opowiadającym o uczniach idących do Emaus, gdzie czytamy: „Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi” (Łk 32,14-15). Homilia powinna być jak żywa, serdeczna rozmowa bliskich sobie osób. Mówiąc najprościej homilia jest słowem Boga, natomiast kazanie jest słowem o Bogu. W kazaniu Bóg jest niejako „przedmiotem” naszych rozważań, a w homilii jest „podmiotem”, czyli Osobą, która przez kaznodzieję do nas przemawia. Podczas kazania biskup, prezbiter czy diakon głosi prawdy podawane przez Kościół. Podczas homilii głos człowieka wskazuje na obecnego Boga. Mocno przypomniał o tym Sobór Watykański II w Konstytucji o Objawieniu Bożym. Homilię nazywa dzieleniem się Słowem Bożym i porównuje do Eucharystii: jak ze stołu ołtarza rozdziela się dar Chleba, tak ze stołu Słowa - z ambony, rozdziela się prawdę objawioną. Przepowiadanie jest włączone w modlitwę. Nauczanie nie tyle angażuje intelekt, ile całą osobowość człowieka stającego przed Bogiem. Kaznodzieja winien wniknąć w to, co Bóg chciał powiedzieć przez proroka, apostoła czy samego Chrystusa: „Ponieważ zaś Bóg w Piśmie Świętym przemawiał przez ludzi, na sposób ludzki, komentator Pisma chcąc poznać, co On zamierzał nam oznajmić, powinien uważnie badać, co hagiografowie w rzeczywistości chcieli wyrazić i co Bogu spodobało się ich słowami ujawnić” (KO 12).

Według prawa kościelnego homilia jest integralną częścią czynności liturgicznej i nie należy jej opuszczać w Mszach Świętych sprawowanych z udziałem wiernych w niedziele i święta nakazane. Stanowi ona bowiem pokarm konieczny do podtrzymania chrześcijańskiego życia, a wierni mają prawo otrzymać od swoich duszpasterzy słowa życia. Także sami głosiciele wiele korzystają z głoszenia homilii, szczególnie gdy przygotowują się do niej przez rozważanie i modlitwę. Poza tym homilię należy głosić codziennie także w czasie Adwentu i Wielkiego Postu, w okresie wielkanocnym oraz w inne dni, przy różnych okazjach, podczas liczniejszych zgromadzeń wiernych.

Wielką wartość mają homilie głoszone w czasie Mszy Świętych połączonych z udzielaniem sakramentów czy sakramentaliów. Pomagają one zgłębiać wielkie tajemnice wiary, które dokonują się pod osłoną znaków widzialnych. Duże znaczenie przyznaje się homilii w czasie liturgii pogrzebowej, także wtedy, gdy zmarły nie prowadził życia z wiary, choć należał do Kościoła. „Homilia podczas pogrzebu stanowi bowiem niepowtarzalną okazję do głoszenia Zmartwychwstałego Chrystusa szczególnie wobec wielu niewierzących czy obojętnych religijnie, którzy uczestniczą w liturgii. Przypomina się także, że homilia pogrzebowa może wprawdzie uwzględnić okoliczności życia zmarłego, ale nie może stać się mową pochwalną na jego cześć” (Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej, nr 3).

Nigdy homilia nie powinna sprawiać wrażenia jakiejś konferencji czy wykładu, nawet jeśli jest głoszona w czasie rekolekcji parafialnych czy misji. Zdarza się, że odczytywane są w liturgii w miejsce homilii listy pasterskie biskupów. Jest to starożytna praktyka Kościoła, której ślady zawierają już pisma św. Pawła. W Liście do Kolosan Apostoł Narodów zaznacza: „A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei” (Kol 4,16). W taki również sposób dzisiaj misję głoszenia słowa wobec wiernych wypełniają nasi pasterze. Jednak komunikaty Konferencji Episkopatu Polski lub księdza biskupa nie zastępują homilii. „Zaleca się je zamieszczać w gablotach kościelnych lub w prasie religijnej i w internecie, ewentualnie odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych lub poinformować wiernych o ich ogłoszeniu”.

O wielkiej doniosłości homilii w Mszy Świętej świadczy także zasada, która przypomina, że adoracja eucharystyczna sprawowana bezpośrednio po liturgii lub przed nią, homilii nie zastępuje. Podobnie gdy przed lub po Mszy Świętej odprawiane jest jakieś nabożeństwo, np. Gorzkich Żali czy różańcowe, można zrezygnować z kazania pasyjnego czy rozważania, ale nie z homilii, która powinna być wygłoszona jak zwykle w czasie liturgii.

Ponieważ homilia jest nieodłączną częścią liturgii Kościoła, może być głoszona wyłącznie przez biskupów, prezbiterów lub diakonów. Z zasady powinien ją głosić przewodniczący czyli główny celebrans. W szczególnych przypadkach homilię może wygłosić kapłan koncelebrujący lub diakon, a także biskup lub prezbiter, który uczestniczy w celebracji. Niewłaściwy jest zwyczaj głoszenia homilii przez cały dzień świąteczny przez kapłana lub diakona, który we Mszy Świętej nie uczestniczy. Ponieważ homilia stanowi integralną część liturgii przed jej wygłoszeniem nie czyni się też znaku krzyża, ani nie stosuje się specjalnych pozdrowień (np. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”), aby nie przerywać więzi z poprzedzającą proklamacją Słowa Bożego.

W Mszach Świętych z udziałem dzieci można w homilii roztropnie wykorzystać formę dialogu, aby nawiązać z uczestnikami żywy kontakt i skuteczniej przekazać treści wiary. Należy jednak także uwzględniać obecność innych uczestników zgromadzenia liturgicznego, a więc nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

Głoszenie słowa Bożego w liturgii nie przyniesie pożądanych owoców, jeśli nie spotka się z właściwym przyjęciem w sercach słuchaczy. Dlatego ważne jest odpowiednie nastawienie wiernych, ważna jest ich życzliwa i braterska postawa. Trzeba też modlić się w intencji głosicieli, aby byli podatni na natchnienia Ducha Świętego i pozwolili się Bogu prowadzić.

Za wysłuchanie przepowiadanego Słowa Bożego można uzyskać w Kościele odpust cząstkowy. Czasem warto sobie o tym przypominać, zwłaszcza gdy homilia bądź kazanie są trudne w odbiorze. Kiedyś do pewnego rekolekcjonisty po nauce przyszedł wdzięczny słuchacz, aby podziękować za słowo, które go nawróciło. „A jakie sformułowanie lub przykład tak Pana poruszyły” - spytał kapłan. „Właściwe to żadne, ale jak ksiądz po półgodzinie powiedział, że teraz przechodzi do drugiej części nauki, to pomyślałem sobie, że właśnie minęła połowa mojego życia, i ta druga musi być lepsza…”. Módlmy się często za nas głoszących i za nas słuchających, aby Pan Bóg skutecznie mógł docierać ze swoim Słowem do naszych serc, a my byśmy Mu w tym nie przeszkadzali…


Katecheza ósma:

Słuchaj ludu…

Spożywamy pokarmy, po to aby rosło ciało. Biblię czytamy po to, aby rosła dusza. Dlatego znany biblista, kardynał Carlo Maria Martini, pisał: „Dochodzę do wniosku, że kiedy nie mam kontaktu ze Słowem Bożym, jestem pozbawiony źródła odnowy mojego umysłu; źródła, które pozwala mi żyć i szukać zawsze tego, co najlepsze, odnajdywać wskazówki niezbędne dla mojej pracy i dla innych, pokonywać chwile nudy, ciemności, niecierpliwości, niesmaku czy goryczy”.

Jedno z pierwszych wezwań i nakazów skierowanych do ludu wybranego Starego Przymierza brzmiało: „Słuchaj Izraelu…” (por. Pwt 6,3-5). Kościół - lud Nowego Przymierza, także wsłuchuje się w Słowo swojego Boga. Gdy w liturgii czyta się Pismo święte sam Bóg przemawia, a Chrystus, obecny w swoim słowie, zwiastuje Ewangelię (por. OWMR 29). Nauczanie kościelne podkreśla, że taką samą cześć należy okazywać Najświętszej Eucharystii, jak i Słowu Bożemu. „W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego” (KO 21).

Używając obrazowych porównań mówimy, że w każdej Mszy Świętej jest dla nas zastawiony stół Słowa i stół Eucharystii. Ten pokarm Bożego Słowa jest dla pielgrzymujących przez ziemię absolutnie konieczny. „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4b) - mówi Pan. Apostoł Narodów wyjaśnia, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,10). Jesteśmy wezwani do słuchania i do poznawania Pana Boga. Aby to było możliwe konieczna jest łaska, którą Pan zawsze daje człowiekowi. Bez tej pomocy, nie jesteśmy w stanie spotkać się ze Stwórcą i usłyszeć to, co pragnie do nas powiedzieć. On jednak zawsze otwiera nam drzwi wiodące do siebie. Co więcej, Bóg czeka, aby nawiązać z nami kontakt, pragnie przyjaźni i miłości oraz czyni wszystko, aby się z nami spotkać, byśmy w Niego i Jemu uwierzyli. Oczywiście nigdy nie zmusza człowieka, bo przyjaźń jest dobrowolnym darem miłości.

Do owocnego przyjęcia Bożego Słowa potrzebne jest wewnętrzne pragnienie słuchania. Wydaje się, że ten warunek nie jest nadzwyczaj trudny do wypełnienia. A jednak ludzie nie zawsze chcą się spotkać z Bogiem. Piękna jest ewangeliczna postawa Zacheusza, który wspiął się na sykomorę, aby zobaczyć Pana, a potem przyjął Go u siebie w domu rozradowany, wsłuchując się w słowo, które przemieniło jego życie. Nie wystarczy poprzestać na samym „chceniu”. Pragnienie słuchania i poznawania Chrystusa musi wynikać z miłości. W przyjaźni bowiem najważniejsza jest zawsze miłość (por. 1Kor 13,1n.). Ta miłość daje siłę i moc do działania, nawet wtedy gdy to wiąże się z jakimś trudem. A pogłębianie wiary przez słuchanie Słowa Bożego jest nieustannym trudem.

Liturgia słowa to wyjątkowa okazja do spotkania z żywym Bogiem, bowiem „gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas Bóg sam mówi” (KL 7). Obecność Chrystusa w Słowie nie jest taka sama, jak obecność w Eucharystii. Jest jednak obecnością rzeczywistą. Nie tylko czyta się słowa Chrystusa wypowiedziane kiedyś. On jest tutaj naprawdę. Czytający użycza Mu swego głosu, lecz Tym, który mówi, jest sam Chrystus. Św. Augustyn głosił, że liturgia słowa jest posiłkiem i że słuchać Słowa Bożego, to żywić się Chrystusem.

Podczas czytania Słowa Bożego urzeczywistnia się to, o czym się czyta. Pan Jezus, po przeczytaniu w synagodze proroctwa Izajasza, powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21). Tak więc, nie słuchamy tylko jakichś historii, ale stajemy się uczestnikami tych wydarzeń i one się dokonują w naszym życiu. Słowo jest bowiem skierowane do każdego poszczególnego słuchacza. Zawsze, za każdym razem, chodzi o moje życie, o moje zbawienie lub potępienie. Bóg mówi do nas, aby następnie całe nasze życie przemawiało do otoczenia. Dla niejednego bowiem człowieka jedyną Biblią, jaką w życiu przeczyta, jest życie chrześcijanina. My stajemy się żywym „listem Boga do ludzi”.

W wielu wspólnotach praktykuje się modlitwę do Ducha Świętego w ramach liturgii słowa. Często jest to pieśń lub hymn. W ten sposób prosimy, aby ten sam Duch Święty, który przewodził pisaniu Pisma, był teraz obecny w nas, inspirując nasze prawidłowe i coraz głębsze zrozumienie tego, co czytamy. Jak naucza Sobór Watykański II, w czytaniu Pisma "pomoc Ducha Świętego musi poprzedzać i towarzyszyć, poruszając serce i zwracając je do Boga, otwierając oczy umysłu i dając radość i łatwość w poznawaniu prawdy i przyjmowaniu jej" (KO 5). W tej modlitwie prosimy także o to, aby to, co czytamy stawało się częścią naszego życia. Św. Jakub napomina: "Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie" (Jk 1,22). Chcąc być posłusznym słowu i rozumieć je, potrzeba mocy Ducha Świętego.

Kościół zachęca aby „liturgię słowa sprawować tak, aby sprzyjała medytacji. Dlatego trzeba unikać jakiegokolwiek pośpiechu, który utrudniałby skupienie. Stosowne są w niej także odpowiednie do poziomu zgromadzenia krótkie chwile milczenia, w których wierni pod wpływem Ducha Świętego mogliby przyjąć Słowo sercem i przygotować na nie odpowiedź przez modlitwę. Te chwile ciszy można z pożytkiem zachować np. przed samym rozpoczęciem liturgii słowa, po pierwszym i drugim czytaniu oraz po homilii” (OWMR 56). Takiego milczenia nie należy zatem traktować jako „niezrozumiałego zastoju w wartkiej akcji liturgicznej”. To właśnie w takich momentach, które są jakby brakiem aktywności ze strony uczestnika liturgii, Bóg działa i mówi do naszego serca. Dopiero kiedy sami przestajemy mówić, jesteśmy w stanie usłyszeć Boga.

Wyjątkowość czytań liturgicznych wiąże się z obecnością samego Chrystusa, który przemawia do swego ludu. Dlatego dobrze jest zwrócić uwagę na postawę, w jakiej słuchamy Bożego Słowa. Zdarza się, że przenosimy do kościoła „naturalną postawę rekreacyjną”, jakieś zakładanie nogi na nogę, zbyt wygodne, nawet nonszalanckie rozsiadanie się. Tymczasem także nasza postawa zewnętrzna powinna wyrażać szacunek dla Bożej obecności i Bożego Słowa.

Równie ważna jest postawa wewnętrzną, czyli przygotowanie serca i umysłu na przyjęcie Słowa. Wyjątkowe zadanie w tym względzie przypada osobom pełniącym funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Jako sługa Słowa, czytający jest odpowiedzialny „za Słowo Boże i sposób jego przekazywania w liturgii”. Jego posługa wymaga „bardzo solidnego i rzetelnego przygotowania, które dopiero uprawnia do wystąpienia przed zgromadzeniem”. Dlatego ważne jest wcześniejsze zapoznawanie się z tekstem biblijnym, a nawet medytowanie nad nim. Tekst dobrze przygotowany niejako przenika czytającego i poparty jego wewnętrznym przekonaniem, może być odebrany przez słuchaczy jako głoszenie słów, które zostały przyjęte z żywą miłością, co także w nich rozbudza żywe i serdeczne umiłowanie Pisma Świętego (por. OWMR 101).

Posługę lektora należy rozpatrywać w kategoriach powołania, bowiem przekaz Słowa Bożego jest swego rodzaju sztuką, umiejętnością, która domaga się dobrych predyspozycji i każdorazowego przygotowania. Lektor spełnia wyjątkową misję - jest sługą Bożej obecności pod postacią słowa. Dlatego biskupi zalecają, aby także w Mszach z udziałem dzieci funkcje lektorów wykonywali dorośli, posługując się zawsze lekcjonarzem mszalnym, a nie kartką z tekstem czytania, gdyż tego domaga się godność Słowa Bożego.

Słuchanie głoszonego Słowa Bożego budzi i ożywia naszą wiarę. Żywa wiara zaś pomaga przyjmować Słowo Boga i kształtować według niego swoje życie. To prowadzi do nawrócenia serca oraz do życia jaśniejącego wiarą, zarówno w wymiarze osobowym, jak i wspólnotowym. Przyjęte w mocy Ducha Świętego Słowo podtrzymuje nasze życie chrześcijańskie i staje się też źródłem modlitwy. To taki nieustanny proces i sprzężenie zwrotne.

Aby piękne owoce rodziła w nas liturgia słowa trzeba sięgać po Słowo Boże także w naszym życiu codziennym. Mamy tu bardzo wiele możliwości. Są tygodniki katolickie, które zamieszczają teksty czytań na poszczególne dni, są specjalne opracowania, pomocą służy szereg portali i stron internetowych. Zanim udamy się do świątyni na Mszę Święta dobrze jest zapoznać się ze Słowem, które Pan Bóg dla nas przygotował. Ważne by to była lektura pobożna, a nie wrażeniowa. Współczesna kultura pośpiechu sprawia, że otwieramy gazety czy internet i śledzimy jedynie nagłówki. Jeśli coś jest dla nas interesujące, czytamy kilka akapitów, przeskakując dalej. Nie tak powinno się czytać i rozważać Słowo Boże. W Słowie Pana trzeba trwać, jak latorośl, która owocuje, zakorzeniona w winnym krzewie. Warto zapamiętywać choć jedno słowo czy zdanie z liturgii danego dnia, "kołysać je w sercu", powtarzać, smakować. Pytać, co przez nie Bóg chce mi dziś powiedzieć, do czego zaprosić, gdzie poprowadzić. Również wieczorna modlitwa, albo rachunek sumienia mogą być oparte na tym słowie dnia. Będziemy wówczas trwali w nieustannej więzi ze Słowem. A taka więź ożywia, przemienia i kształtuje w nas Chrystusa, nasz niebieski wzór…


Katecheza siódma:

Intencje mszalne

Z Eucharystii płyną niezliczone łaski. Te duchowe owoce możemy ofiarować w jakiejkolwiek godziwej, czyli dobrej intencji - za żywych i za zmarłych, we własnych potrzebach, za Kościół, czy za cały świat. Nie można ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś jakiegoś nieszczęścia, bo to byłoby niegodne modlitwy do dobrego i świętego Boga. W praktyce najczęściej prosimy o ofiarowanie Mszy Świętych za zmarłych. Jest to bowiem modlitwa szczególnie skuteczna i pomocna dla tych, którzy odeszli już z tego świata. Wiele razy podkreślało to nauczanie Kościoła.

Przy okazji prośby o ofiarowanie duchowych owoców Eucharystii w konkretnych intencjach, od bardzo dawna składano pewne dary. Zresztą od początku chrześcijaństwa wierni składali ofiary w czasie Mszy Świętej. Przynoszono i składano na ołtarzu chleb oraz wino dla sprawowania Najświętszej Ofiary. Przynoszono również inne dary w celu utrzymania duchownych, jak i wspierania biednych. Z tych ofiar organizowano agapy, pomagano wdowom, sierotom i potrzebującym. To z nich z czasem zaczęli się również utrzymywać duchowni. Od VIII wieku w Anglii oprócz tych ofiar ludzie zaczęli składać dodatkowe dary celebrującemu kapłanowi, aby w sposób specjalny modlił się w ich intencji w czasie Mszy Świętej. W XII wieku staje się to już praktyką powszechną. Coraz częściej składano też ofiary pieniężne. Kościół akceptował ten zwyczaj, choć walczył z wszelkimi nadużyciami. Przeciwstawiał się również naciskom tych, którzy twierdzili, że nie godzi się przyjmować jakichkolwiek ofiar w związku z Mszą Świętą, ze względu na jej świętość i wyjątkowość. Ofiary mszalne są bowiem składana przy okazji sprawowania Eucharystii, a nie jako zapłata za Mszę Świętą. Godziwość tej praktyki, wywodzono ze słynnego stwierdzenia Chrystusa: „zasługuje robotnik na swoją zapłatę” (Łk 10,7).

W języku polskim przy zamawianiu intencji najczęściej mówimy o ofierze, jałmużnie lub datku. Te terminy dobrze oddają naturę samej tej praktyki. Wskazują, co potwierdza także prawo kościelne, że złożenie ofiary nie jest obowiązkiem wiernego, który pragnie, aby w jego intencji sprawowano Mszę Świętą. Ta jałmużna nie jest też jakimś podatkiem, czy opłatą za dokonanie usługi religijnej. Dlatego nikt nie ma prawa domagać się ofiary za „zamówioną” Mszę Świętą. Także celebrans jest wolny w swoich decyzjach i nie musi przyjąć intencji mszalnej. Jednak wierni nie powinni lekceważyć swego udziału materialnego w sprawowaniu Eucharystii. Bez ważnych przyczyn nie wolno odmawiać przyjęcia intencji mszalnej z powodu braku ofiary, zwłaszcza od osób ubogich.

Kapłan nie musi koniecznie aplikowania owoców Mszy Świętej w określonej intencji. Taki obowiązek rodzi się dopiero w momencie, gdy wierny prosi o odprawienie Mszy w określonej intencji, składa przy tej okazji ofiarę, a ksiądz akceptuje tę prośbę. Prawo kościelne usilnie zaleca kapłanom sprawowanie Eucharystii w określonej intencji nawet bez ofiary, zwłaszcza, gdy mają do czynienia z człowiekiem biednym. Jest czymś oczywistym, że duszpasterz powinien służyć wiernym i sprawować, o ile to możliwe, Mszę Świętą w ich intencjach, zarówno gdy otrzyma jałmużnę, jak też wtedy gdy jej nie otrzyma. „Kapłani mają charakteryzować się postawą ubóstwa i wyrzeczenia połączonego z gorliwością w apostolstwie” - zaznacza Sobór Watykański II (DK 21).

Dla większości księży na całym świecie ofiara mszalna jest do dziś podstawą utrzymania. Aby kapłan miał odpowiednią wolność wewnętrzną przy sprawowaniu Eucharystii, konieczna jest także troska o jego wolność ekonomiczną. Troska ta spoczywa na biskupie i na wiernych, którzy mają obowiązek zaradzania potrzebom szafarzy. Jednak, ponieważ ofiary mszalne pozostają datkami dobrowolnymi wiernych, są czymś niepewnym. Warto przypominać, że osoby proszące o to, aby w ich intencji była odprawiona Msza Święta i składające ofiarę, przyczyniają się do dobra Kościoła, a także uczestniczą w trosce o utrzymanie szafarzy oraz prowadzonych dzieł – zaznacza Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 946). Ofiary mszalne pomagają w utrzymaniu duchowieństwa. Jednak jałmużna składana z okazji celebrowania Mszy Świętej w jakiejś intencji staje się nie tylko prywatną sprawą kapłana i wiernego, ale odnosi się do całego życia Kościoła. W pewnym sensie ofiara mszalna składana jest bowiem nie tylko określonemu kapłanowi, ale również całej wspólnocie.

Zazwyczaj tam, gdzie w grę wchodzą dobra materialne czy pieniądze, pojawiają się niebezpieczeństwa nadużyć. Eucharystia jest jednak taką świętością, że należy bardzo mocno dbać o wyeliminowanie jakichkolwiek nieprawidłowości w tej materii. Dlatego Kościół zawsze troszczył się o to, aby sprawy ofiar mszalnych nie miały nawet pozorów transakcji lub handlu. Zasada ta dotyczy i kapłanów, i wiernych. Obowiązuje prawo, mówiące, że kapłan może zatrzymać dla siebie tylko ofiarę z jednej Mszy Świętej dziennie. Poza tym należy odprawić oddzielnie Mszę Świętą w każdej intencji, którą się przyjęło. Kto akceptuje ofiarę, zobowiązany jest ze sprawiedliwości do odprawienia Mszy Świętej w tej intencji, którą przyjął, nawet gdyby ofiara była niewielka. Nie wolno też łączyć ofiar mszalnych, by w ten sposób osiągnąć większą sumę na jakiś zbożny cel, ani po to, aby kwota odpowiadała zwyczajowej wysokości ofiary na danym terenie.

Istnieją co prawda tzw. Msze kolektywne czy zbiorowe. Jedna Msza Święta jest wówczas celebrowana wielu intencjach od kilku ofiarodawców. Praktyka przyjmowania ofiar na Mszę Świętą zbiorową, jest dopuszczalna, ale łączenie intencji indywidualnych w jednej Mszy Świętej bez wiedzy i zgody ofiarodawców byłoby naruszeniem sprawiedliwości. Warunkiem wprowadzenia Mszy Świętej zbiorowej jest uprzednie powiadomienie wiernych i jednoznaczna, podejmowana w wolności, zgoda zamawiających na to, by ich ofiary zostały połączone z innymi w jedną. Wyraźnie w prawie kościelnym określa się również, że tego rodzaju Msze Święte nie mogą być sprawowane częściej niż dwa razy w tygodniu.

Trzeba też uświadamiać wiernym, że kapłan może sprawować Mszę Świętą tylko jeden raz dziennie. Celebrowanie dwóch lub trzech Mszy jest wyjątkiem od tej zasady i wymaga odpowiednich racji. Na pewno wystarczającym powodem nie jest wysoka liczba intencji mszalnych. Jeśli jednak kapłan zgodnie z prawem celebruje więcej Mszy Świętych, może sam zadecydować, którą ofiarę zatrzyma dla siebie. Także w przypadku sprawowania Mszy Świętej zbiorowej, celebrans ma prawo zatrzymać dla siebie jedynie jałmużnę w wysokości określonej w danej diecezji. Zasada, że kapłan może zatrzymać dla siebie tylko ofiarę z jednej celebrowanej przez siebie Mszy Świętej dziennie, ma jednak wyjątek: uroczystość Bożego Narodzenia. Wówczas celebrans może zatrzymać dla siebie ofiary ze wszystkich celebrowanych Eucharystii.

Pozostałe ofiary składane przy okazji sprawowania Mszy Świętej służą nie kapłanowi, ale przyczyniają się do dobra całego Kościoła. To ordynariusz, czyli przełożony decyduje, w jaki sposób wykorzystać dodatkowe ofiary mszalne, zaś ksiądz nie ma prawa sam podejmować decyzji w tej sprawie.

Nie można ulegać fałszywemu poczuciu miłosierdzia w sytuacji, gdy wierni usilnie proszą o sprawowanie Eucharystii w jakiejś intencji, składają ofiarę, a następnie realizować te prośby poprzez sprawowanie drugiej Mszy Świętej przez tego samego kapłana np. w koncelebrze. Duszpasterz nie jest właścicielem Mszy Świętej, lecz tylko jej szafarzem i nie może dowolnie decydować w tak ważnych kwestiach. Tym bardziej, że przepisy Kościoła szczegółowo określają tu obowiązki i prawa kapłana.

W związku z wysokościami ofiar mszalnych, należy dodać, że w Polsce nie obowiązują jakieś konkretne pisane normy na ten temat. Tradycyjnie składamy ofiarę „co łaska”. Dla wielu jednak kapłanów ofiary mszalne są praktycznie jedynym źródłem dochodów, a więc jedynym sposobem uzyskania koniecznych środków do życia. Z tego powodu mogą nieraz pojawić się zarzuty ze strony wiernych o nadmiernej wysokości tych ofiar. Roztropność kapłanów nakazuje tu unikać wszelkiego rodzaju niedomówień, czy chociażby podejrzeń o nadużycia. Z drugiej strony, wierni często mają fałszywe pojęcie, że kapłani jeszcze z jakichś innych źródeł czerpią dochody. Powinni być zatem świadomi ciążącego na nich obowiązku utrzymania duszpasterzy i mieć otwarte, szczodre serca składając ofiary mszalne.

Przy przyjmowaniu ofiar obowiązuje też zasada, która mówi, że „nikomu nie wolno przyjąć do osobistego odprawiania tylu ofiar mszalnych, że sam nie może im zadośćuczynić w ciągu roku”. W codziennej praktyce w parafiach często przyjmowane są intencje mszalne z dosyć dużym wyprzedzeniem, nierzadko ponad jeden rok. Zazwyczaj nie są jednak przyjmowane wówczas same ofiary. Jest to pewnego rodzaju rezerwacja dnia i czasu odprawiania Eucharystii w określonej intencji. Duszpasterze proszą jedynie, aby ofiara związana z Mszą Świętą została złożona blisko terminu celebrowania Eucharystii. Taka praktyka jest dopuszczalna. Należy bowiem przypomnieć, że faktyczne zobowiązanie kapłana do odprawienia Mszy Świętej rozpoczyna się dopiero od momentu złożenia samej ofiary, a nie od momentu zapisania konkretnej intencji.

Ten bardzo piękny, starożytny i niezwykle owocny zwyczaj zamawiania intencji mszalnych w określonych sprawach jest godny pochwały i zwykle świadczy o żywej wierze wiernych. Przynosi też obfite owoce nie tylko osobom, które w modlitwie polecamy, ale przyczynia się do duchowego pożytku także tych, którzy w ten sposób troszczą się o innych.


Katecheza szósta:

Jaka wiara, taka ofiara…

W naszych kościołach ciągle słyszymy słowo "ofiara". Wciąż powtarzamy, że przez ofiarę złożoną na krzyżu Chrystus dokonał naszego odkupienia, a Jego  krew zmyła nasze grzechy i Msza Święta tę ofiarę uobecnia. Sami dosyć często i chętnie używamy takich wyrazów jak ofiarność, poświęcenie, oddanie, bezinteresowność, wielkoduszność czy wyrzeczenie. To zapewne znak „schrystianizowania naszej mentalności” przez wiarę, a zwłaszcza przez wpatrywanie się w ten aspekt ofiary Chrystusa, który przypomina, że On oddał życie za nas. Jezus mówi w Ewangelii św. Jana: „Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie" (J 17,19). Jest to zupełnie inne, rewolucyjne pojmowanie ofiary. Okazuje się, że ofiara ze zwierząt czy z płodów rolnych, bądź z innych wartości materialnych jest ofiarą jedynie w sensie symbolicznym. Prawdziwą bowiem ofiarę składa się z samego siebie.

Ilekroć przybywamy na Mszę Świętą, jesteśmy zaproszeni, a nawet zobowiązani, do składania ofiary. Mamy bowiem przez chrzest udział w kapłańskiej godności Chrystusa. Czy jedynym darem, który mamy składać Ojcu niebieskiemu w ofierze w czasie Eucharystii, jest dar na tacę?

Najcenniejszą ofiarą, jaką posiada Kościół, jest Chrystus obecny pod postaciami chleba i wina. Wszyscy wierni, na mocy powszechnego kapłaństwa, łączą się z kapłanem celebrującym Mszę Świętą i współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii. Cały lud Boży ofiaruje Ojcu najcenniejszą żertwę, którą jest Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus. Lud Boży składa tę ofiarę, aby uwielbić Boga i przyczynić się do zbawienia świata.

Składając Ojcu niebieskiemu Jego Syna, powinniśmy również ofiarować Mu samych siebie na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu (por. Rz 12,1). Wszystko, co czynimy, może być złożone Ojcu jako ofiara duchowa. Wszystkie „uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywa się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu, przez Jezusa Chrystusa” (KK 34).

Aby to nasze składanie siebie, całego swojego życia w ofierze było prawdziwą ofiarą, powinno w trojaki sposób upodabniać się do ofiary naszego Pana.

Po pierwsze, wszystkie trudy, wyrzeczenia czy znoszone prześladowania dopiero wówczas zasługują na nazwanie ich ofiarą, kiedy służą dobru innych. Dopóki służą one tylko mojemu dobru, albo nie służą niczemu, można je nazywać rozmaicie, ale na pewno nie jest to ofiara. Chrystus oddał bowiem swoje życie, całe i bez reszty, za nas, dla naszego dobra, żeby nas pojednać z Bogiem i ocalić.

Po drugie, tylko w takim stopniu nasze trudy i krzyże, nasze wysiłki dla innych są rzeczywiście ofiarą, w jakim stopniu podejmujemy je dobrowolnie. To prawda, że absolutnie dobrowolna była jedynie ofiara Chrystusa. Pan mówi: "Nikt Mi życia nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać" (J 10,18). Nawet na krzyżu Jezus nie przestał być w pełni Panem swojego losu. Dobrowolnie pozwolił na to, aby skierowana przeciwko Niemu nienawiść zgniotła Go na śmierć. Jednak w każdym momencie męki mógł uwolnić się z trybów niszczącego Go mechanizmu. My, ludzie, nigdy nie mamy aż takiej władzy nad różnymi mechanizmami, które mogą nas w siebie wciągnąć. Nasza dobrowolność może się jednak wyrazić w przyjęciu takiej postawy, o której wiemy, że może sprowadzić na nas jakieś trudy czy prześladowania, a gdy przestają już one podlegać naszemu wolnemu wyborowi, na wewnętrznej zgodzie na nie. Nie chodzi tu o jakiś „kult cierpienia”, ale o zgodę na cierpienie, jeśli jest ono konsekwencją postawy, którą uważamy za słuszną.

Wreszcie po trzecie: autentyczna ofiara może człowieka kosztować wiele, niekiedy nawet życie, ale nie może go zniszczyć duchowo. Wręcz przeciwnie. Postawa ofiary buduje człowieka, choć jest to jakby skutek uboczny, dodatkowy. Jezus Chrystus przez krzyż wszedł do zmartwychwstania i stał się w ten sposób żywą obietnicą dla wszystkich, którzy nie wahają się żyć według zasad miłości, również wówczas, kiedy to trudne lub niebezpieczne.

Całe nasze życie ma być ustawicznie ofiarowywane Bogu, dla uwielbienia Go i dla doprowadzenia świata do zbawienia, dlatego powinno mieć odpowiednią „jakość”. Kochanej osobie, tym bardziej Bogu, nie wypada ofiarować czegoś mało wartościowego. Jeśli nasze życie ma zasługiwać na miano ofiary duchowej, powinno być naznaczone szlachetnością i poświęceniem dla innych. Trudno mówić o ofierze tam, gdzie nie ma ducha oddania się na służbę, rezygnacji z własnego egoizmu, gdzie nie ma samozaparcia. „Życie stanie się dla Boga miłą ofiarą, jeśli będzie nim rządzić autentyczna miłość i miłosierdzie (por. Mt 9,13), jeśli będzie zaprzeczeniem konsumpcyjnego stylu życia, zerwaniem z postawą wykorzystywania wszystkiego dla siebie”.

Składając Ojcu niebieskiemu wraz z Chrystusem swoje życie, powinniśmy upodobnić się wewnętrznie do ofiarującego się Zbawiciela, czyli przyjąć postawę zawierzenia, ufnej miłości i posłuszeństwa. Gdy ktoś ofiaruje komuś jakiś przedmiot, oznacza to, że wyzbywa się już prawa do swobodnego dysponowania nim. Z darem nie może robić, co mu się żywnie podoba, ale musi liczyć się z wolą nowego właściciela. „Podobnie też oddanie swego życia Bogu to świadoma rezygnacja z samowolnego dysponowania sobą, to decyzja kształtowania siebie i swojego postępowania według Bożego upodobania. Wszystko zatem, nasza praca, wypoczynek, działanie, powinno być podporządkowane wymaganiom Ojca niebieskiego, a nie własnym kaprysom czy też naszym krótkowzrocznym, egoistycznym planom”.

Warto ciągle rezygnować ze swojej woli na rzecz realizowania planu Stwórcy, który chce uszczęśliwić całą ludzkość. Pragnienie kierowania się we wszystkim wolą Bożą i miłością do Niego rodzi się i umacnia poprzez praktykowanie ofiarniczego usposobienia.

Także nasze cierpienia mogą stać się zbawczą ofiarą na Eucharystii. Przed Bogiem wielką wartość posiada miłość. Bolesne sytuacje mogą być okazją do wielkiego udoskonalenia naszej miłości, do jej oczyszczenia. „Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia” zaznacza autor Księgi Syracha (Syr 2,1.5). W praktyce oznacza to gotowość przyjęcia każdej formy cierpienia, wszystkich przeciwności życiowych, niedogodności - o ile taka jest wola Boża. Starajmy się w ich obliczu powtarzać jak Jezus w Ogrójcu: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22,42). „Prawdziwą ofiarą może być cierpliwe znoszenie różnych przykrości dnia codziennego, przykrych sytuacji czy też ludzi trudnych we współżyciu ze względu na usposobienie, wiek, choroby i różne ułomności. Cierpliwe znoszenie przykrego sposobu bycia drugiego człowieka, jego złośliwości - to również coś, co może stać się zbawczą ofiarą”.

Zbyt często nie dostrzegamy związku między uczestnictwem w liturgii eucharystycznej, a sprawami życia codziennego. Mszę Święta, modlitwę uważamy za sprawy Boże, a codzienne zajęcia za sprawy ludzkie, świeckie, nie mające nic wspólnego z Bogiem. Tymczasem, traktując wszystkie codzienne sprawy jako ofiarę duchową składaną Bogu, można połączyć w jedną całość uczestnictwo we Mszy Świętej oraz oddanie się różnym świeckim zajęciom. Spełnianie tych codziennych zadań warto połączyć z postawą ustawicznego ofiarowania wszystkiego Bogu dla uwielbienia Go i dla zbawienia świata. Wtedy każde, nawet najbardziej świeckie i prozaiczne działanie nabiera nadprzyrodzonego, duchowego znaczenia i staje się wyjątkowe. To ofiarowanie trzeba jak najczęściej powtarzać i ponawiać, np. przed ważniejszymi pracami, codziennie rano, w południe i wieczorem, gdy biją dzwony na Anioł Pański czy wzywają do świątyni. Życie staje się wtedy ofiarą świadomą, podejmowaną dobrowolnie, z miłości do Boga.

Można także te ofiary składać dobremu Ojcu w bardzo konkretnych intencjach, np. o nawrócenie niewierzących, o rozszerzanie się Kościoła w krajach misyjnych, za prześladowanych chrześcijan, za zmarłych itp. W ten sposób zwykłe, szare życie przyczynia się do powolnego przekształcania świata w królestwo Boże, pełne sprawiedliwości, miłości i pokoju, a Ojciec niebieski jest uwielbiony.

Życie chrześcijańskie bez ofiary jest nie tylko niemożliwe, ale po prostu nieprawdziwe. To dlatego w każdej Mszy Świętej możemy i powinniśmy łączyć dar naszej codzienności i wszystko, co ją wypełnia z ofiarą Chrystusa oraz składać na ołtarzu samych siebie. Im głębsza jest nasza wiara, tym lepiej to rozumiemy i nie zgadzamy się być jedynie „niemymi widzami misterium”. Rozumiemy też coraz lepiej, że dar materialny na tacę nie wystarcza. On jedynie oznacza dar, którym my sami jesteśmy.

„Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój - aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest…”.


Katecheza piąta:

Być czynnie i świadomie na Mszy Świętej…

Kiedyś w „Małym Gościu Niedzielnym” zamieszczono żart o rodzinie, która wraca z kościoła po niedzielnej Mszy. Zdenerwowana mama mówi: Ależ ten organista fałszował. A ksiądz też tak jakoś przynudzał - dodaje tata. I ministranci tak się mylili – zauważa córka. Na to reaguje mały Antoś: A co byście chcieli za złotówkę?

Zdarza się, że traktujemy Kościół jak coś zewnętrznego, czego sami nie tworzymy. Także w czasie liturgii Mszy Świętej może pojawiać się pokusa tworzenia jakby dwóch światów: usługodawców i klientów. Ci pierwsi to głównie duchowni, których zadaniem jest budzić wiarę świeckich. Zadaniem świeckich jest spać, żeby księża mieli kogo budzić, ewentualnie grzebać, gdy sen okaże się wieczny.

Wiele razy nauczanie kościelne przypomina nam wszystkim, że „Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła” (KKK 1407). Jest najważniejsza. To „ośrodek całego życia chrześcijańskiego” i „wszystkie pozostałe czynności sakralne, wszystkie inne akty życia chrześcijańskiego wiążą się z Mszą, wypływają z niej i ku niej się kierują” (OWMR l). To sam Chrystus włącza Kościół i wszystkich, którzy go tworzą do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół (KKK 1407). Dlatego „Kościół bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie” (KL 48).

Świadome uczestnictwo zakłada konieczność poznania i zrozumienia tego, co w czasie Mszy Świętej się dokonuje. Oczywiście dotykamy tu Bożych tajemnic, ale można w nie wnikać i coraz głębiej je poznawać. Dlatego ważna jest znajomość symboli i znaczenia obrzędów, w których bierze się udział. Wymaga to zdobycia pewnej wiedzy. Jej źródłem jest katecheza, lektura i studium. Dzisiaj istnieje wiele możliwości zdobywania i ugruntowania takiej wiedzy. Mamy łatwy dostęp do Katechizmu Kościoła Katolickiego, do wielu wspaniałych książek o Mszy Świętej. Prawie każde czasopismo kościelne podaje interesujące artykuły na temat liturgii. Są katolickie stacje radiowe, mamy dostęp do programów telewizyjnych czy treści internetowych. Są sympozja, spotkania naukowe i zjazdy. Kiedyś pewna starsza pani systematycznie prosiła swojego proboszcza o wyjaśnianie nazw i pojęć, które są używane w Kościele, a których znaczenia sama nie potrafiła znaleźć. To piękna postawa intelektualnego głodu, chęć poznawania tego, co jest najważniejsze bo dotyczy spraw Bożych. Wiadomo, że świadomego uczestnictwa nie można wymagać od razu. Nasza świadomość liturgiczna połączona z takim właśnie uczestnictwem wzrasta stopniowo. Ale nie można tego procesu pozostawić samemu sobie. Trzeba dbać o swoją formację. Im więcej wiem, więcej rozumiem, tym owocniej mogę w Bożych tajemnicach uczestniczyć i bardziej przenikają one wszystkie dziedziny mojego życia. Bardzo pomocny jest udział w ruchach, stowarzyszeniach i wspólnotach kościelnych, bo prawie zawsze w ich programie formacyjnym jest przekaz treści dotyczących tajemnic liturgii. Poza tym środowisko osób zafascynowanych poznawaniem Pana Boga, zachęca do szukania zrozumienia i dzielenia się oraz dodaje odwagi do dawania świadectwa. Pozwala także odkrywać, że chrześcijańska i ludzka normalność to ciągłe poznawanie, czytanie, dyskutowanie i pogłębianie wiedzy.

Czynne uczestnictwo w Mszy Świętej ma najpierw polegać na słuchaniu Bożego słowa. W „czytaniach, które wyjaśnia homilia, Bóg przemawia do swego ludu, objawia mu tajemnicę odkupienia i zbawienia i podaje mu pokarm duchowy, a sam Chrystus przez swoje słowo obecny jest pośród wiernych” (OWMR 33). Słowo Boże nie jest tylko dodatkiem lub wstępem do właściwej liturgii. Kiedyś uczono, że grzechem ciężkim jest dopiero spóźnienie się na liturgię eucharystyczną. Tymczasem słowo Boże „jest pokarmem duchowym” (OWMR 33), umacnia wiarę. A owocny udział w świętych tajemnicach zakłada wiarę żywą, która rodzi się ze słuchania (por. Rz 10,17). Zjednoczenie z Chrystusem pod postacią chleba i wina nie nastąpi w pełni, jeśli wpierw nie dojdzie do duchowej komunii z Chrystusem pod postacią słowa. Święty Cezary z Arles podawał mocną przestrogę: „Jeśli wielką troskę zachowujemy, aby wtedy, gdy udzielane jest nam Ciało Chrystusa, nic z niego nie upadło z naszych rąk na ziemię, taką samą troskę zachowujmy, aby słowo Boże, które jest nam podawane nie zostało wyrwane z naszego serca, gdy myślimy lub mówimy o czymś innym, bo taką samą winę poniesie ten, kto zaniedbuje słuchania słowa Bożego, jak ten, który dopuszcza, by przez jego niedbalstwo Ciało Pana upadło na ziemię”.

Naszą odpowiedzią na usłyszane słowo Boże i jego zbawcze działanie są różne formy słowne, głównie modlitewne, zarówno odmawiane jak i śpiewane wspólnie. Pragniemy okazać swoją wdzięczność Bogu za wszystkie dary i prosić o nowe. Dlatego wspólna modlitwa, recytacja lub śpiew są istotnymi elementami czynnego uczestnictwa w liturgii. Największe znaczenie mają dialogi i aklamacje. „Ponieważ odprawianie Mszy ma z natury charakter społeczny, dlatego wielka siła oddziaływania tkwi w dialogach między celebransem a zgromadzeniem wiernych oraz w aklamacjach; są one bowiem nie tylko zewnętrznymi znakami odprawiania, lecz także tworzą i podtrzymują łączność między kapłanem a ludem” (OWMR 14).

Wiele dokumentów Kościoła podkreśla znaczenie śpiewów w liturgii. Święty Paweł wzywa wyznawców Chrystusa, którzy zbierają się w oczekiwaniu na przyjście swego Pana, aby wspólnie śpiewali psalmy, hymny i pieśni pełen ducha (por. Kol 3,16). Śpiew bowiem jest znakiem radosnego wzruszenia serca. Św. Augustyn zauważa: „jeśli kto miłuje, ten śpiewa”. Już w starożytności chrześcijańskiej powtarzano przysłowie: „kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli”. Należy zatem przywiązywać wielką wagę do śpiewu podczas obrzędów. Śpiew postrzegano jako część liturgii kosmicznej, czyli wspólne uwielbienie Boga z aniołami, którzy wyśpiewują Stwórcy. „Tam, gdzie człowiek wysławia Boga – pisał kardynał Ratzinger – samo słowo nie wystarcza. Rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej mowy. Dlatego już z samej swojej istoty [liturgia] zawsze przyzywała na pomoc muzykę, śpiew i głosy stworzenia wyrażone przez dźwięki instrumentów”.

Ważne jest dawanie jasnych i wyraźnych odpowiedzi na wezwania kapłana, ważne głośne wypowiadanie modlitw i udział w śpiewie. Taka aktywność jest często zewnętrznym odbiciem wewnętrznego przeżywania Mszy Świętej. Istotne jest poznawanie modlitw, tekstów pieśni i aklamacji, które są używane w czasie liturgii. Ważne jest dawanie osobistego przykładu poprzez słowa i postawy. Wielką pomoc w tym względzie stanowią modlitewniki i śpiewniki. Także coraz bardziej powszechnie używany sprzęt multimedialny pomaga czynnie brać udział w liturgii.

Największym sprzymierzeńcem biernego uczestnictwa, a wrogiem czynnego udziału w liturgii jest przyzwyczajenie, rutyna i bezduszność. Łatwo im ulec, szczególnie wtedy, gdy w codziennym zabieganiu sprawy życia duchowego bywają spychane na margines i nie dostrzega się ich fundamentalnego znaczenia dla życia tu i teraz oraz na wieczność. Rzeczy pilne absorbują tak mocno naszą uwagę, że rzeczy ważne schodzą na dalszy plan. Szczególnie sprzyja temu „deficyt modlitwy”, czyli zbyt łatwe rezygnowanie z osobistego kontaktu z Panem Bogiem, aby mieć czas na inne sprawy. Taka „oszczędność” na dłuższą metę przynosi opłakane skutki. Człowiek wpada w pułapkę wypalenia, czyli wszystko powoli traci sens i znaczenie. Wtedy właściwie nie ma po co żyć. Kiedy zaś uczciwie i systematycznie się modlimy, to Pan Jezus wskazuje, co trzeba robić, także we wspólnocie parafialnej. Do natury zgromadzenia liturgicznego należy czynne uczestnictwo, gdyż to całe zgromadzenie sprawuje liturgię i jest jej podmiotem. Każdy z nas ma tu swoje miejsce i każdego czynny oraz świadomy udział jest nie do przecenienia.

Znany francuski poeta Paul Claudel przeżył swoje nawrócenie podczas śpiewu Magnificat z Nieszporów Narodzenia Pańskiego w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Później tak opisał to doświadczenie: „Wtedy to zdarzył się fakt, który przesądził o całym moim życiu. W mgnieniu oka serce moje zostało porażone i uwierzyłem. Uwierzyłem z taką mocą przekonania, z takim porywem całego jestestwa, z przeświadczeniem tak dogłębnym, z taką oczywistością nie dopuszczającą cienia wątpliwości, że od tej chwili żadne książki, żadne dowodzenia, żadne przygody burzliwego życia nie zdołały zachwiać mojej wiary, czy też  choćby jej naruszyć”.

Niech nas Pan Bóg chroni od postawy obcych i milczących widzów na Mszy Świętej. Niech tak nas prowadzi mocą Ducha, abyśmy w świętych czynnościach uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie. A wtedy może kolejne osoby, jak Paul Claudel, odnajdą żywego Boga poprzez nasze zaangażowane świadectwo…


Katecheza czwarta:

Pojednajcie się…

Wiele razy słyszeliśmy te słowa Ewangelii: "Jeśli […] przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj" (Mt 5,23-24). Zaproszenie do pojednania z ludźmi jest fundamentalnym warunkiem owocnego uczestniczenia we Mszy Świętej. Jest to także warunek pojednania z Bogiem. A Eucharystia to „sakrament pobożności, znak jedności, więź miłości! To zdanie św. Augustyna z jego komentarza do Ewangelii św. Jana podejmuje i streszcza niezwykle trafnie słowa skierowane przez św. Pawła do Koryntian, […]: «Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba» (1Kor 10,17). Eucharystia jest sakramentem i źródłem kościelnej jedności” − przypominał św. Jan Paweł II.

Gdy idziemy na Mszę Święta, koniecznie trzeba zadbać o pojednanie z Panem Bogiem. Jeśli mieliśmy nieszczęście odejść od Niego przez grzech ciężki, to trzeba przystąpić do sakramentu pokuty. Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem liturgii. Choć generalnie istnieje możliwość spowiadania się w czasie Eucharystii, to jednak trzeba mieć świadomość, że nie jest to sytuacja wzorcowa. Są parafie, w których księża nie pozostają w konfesjonałach w czasie liturgii, aby każdy mógł przeżywać celebrację bez rozproszeń i z całym zaangażowaniem.

Ważna jest tęsknota za jednością z Bogiem, która nie pozwala trwać w grzechu ciężkim. W jednej z parafii do księdza już późnym wieczorem przyszedł mężczyzna i poprosił o spowiedź. Powiedział: „Popełniłem grzech ciężki i boję się iść z nim spać”. Warto modlić się o taki dar wrażliwego sumienia, które popycha ku miłosiernemu Ojcu, aby nie odchodzić i nie marnotrawić Bożej miłości. To prawda, że już w starożytności chrześcijańskiej istnieli wierni, którzy przez całe lata nie przystępowali do Komunii. Ale to byli publiczni grzesznicy. Za zabójstwo, cudzołóstwo bądź za zaparcie się wiary przez długi okres, nawet do końca życia, czynili pokutę i prosili o wstawiennictwo innych. Jeśli dzisiaj z uporem trwamy w grzechu ciężkim i nie chcemy tego zmienić, jeśli długo nie wracamy do miłosiernego Ojca, jest to bardzo niepokojący znak zatwardziałego serca. To narażanie się na niebezpieczeństwo wiecznego potępienia, bo przecież nikt nie zna godziny przejścia do domu Ojca. Trzeba bardzo dbać o życie w łasce uświęcającej i to przez cały czas, nie tylko w okresie wielkanocnym, aby nie przegrać życia wiecznego. Zresztą jak to świadczy o naszej miłości do Pana, gdy nie chcemy stawać się z Nim jedno w Komunii świętej? Taka wiara jest martwa, bo nie rodzi konkretnych czynów (por. Jk 2,14-17).

Jeśli popełniliśmy grzechy powszednie (czasem nazywamy je lekkimi), które nie zerwały naszej więzi z Bogiem, na początku liturgii wzbudzamy za nie żal i postanowienie poprawy. Msza Święta broni nas w ten sposób przed banalizowaniem grzechu. Bowiem za każdy ludzki grzech Chrystus oddał życie na krzyżu. Dlatego wielu świętych mówiło: raczej śmierć niż grzech. Im więcej w nas miłości do Pana Boga, tym większa troska o to, aby nie grzeszyć, także przez te małe niewierności. Trzeba prosić o wzrastanie w Bożej miłości i odkrywanie całej brzydoty grzechu, o widzenie tego, że odbiera nam i innym szczęście oraz radość życia. Gdy wiara staje się coraz bardziej dojrzała, nie bagatelizujemy grzechu ani nie usprawiedliwiamy się tym, że ktoś inny też źle czyni.

Jeśli pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy grzech był lekki czy też ciężki, koniecznie należy je rozwiać na forum sakramentu pojednania. Nie wolno z wątpliwym sumieniem przystępować do Komunii świętej. Zbyt wielki to dar i łaska zjednoczyć się z żywym Bogiem w Eucharystii. Święty Paweł przestrzega: „kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha” (1Kor 11, 27-28).

Czasem wiele trudności stwarza pojednanie z braćmi. Obecnie doświadczamy mocnego rozbicia w naszej Ojczyźnie, które wynika na przykład z upodobań politycznych. To rozbicie przenika społeczności lokalne, wspólnoty i rodziny. Pan wzywa nas do przebaczenia i pojednania, gdyż jest to jedyny sposób uzdrowienia serca. Wszyscy jesteśmy świadomi swej kruchości i grzeszności, naszego skłócenia z Bogiem i z braćmi. Często na początku liturgii wyznajemy: „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem”. Uświadamiamy sobie głębię naszego zakorzenienia w złu. Pan wzywa nas do miłowania wszystkich ludzi: dobrych i złych, odnoszących się do nas życzliwie i nieżyczliwie. Bóg kocha wszystkich jednakowo. Ten sam deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, to samo słońce ogrzewa pobożnych i niepobożnych, świętych i zbrodniarzy (zob. Mt 5, 45). Okazując nam miłosierdzie Chrystus wzywa byśmy dzielili się jego miłością z tymi, którzy zawinili wobec nas, tak jak my zawiniliśmy przeciw Niemu. Eucharystia to miejsce odkupienia wszystkich grzechów, zarówno tych, które my popełniliśmy wobec bliźnich, jak i tych, które oni popełnili wobec nas.

Wzajemne przebaczanie jest koniecznym warunkiem każdej ludzkiej miłości, ponieważ każdy, nawet mając najlepszą wolę, pozostaje kruchą istotą i bez łaski Bożej nic dobrego nie może uczynić. Gdy dostrzegamy swoją słabość, swoje wady i ułomności, gdy widzimy, jak trudno je pokonywać, już tak łatwo nie oskarżamy i nie potępiamy braci, za to, co widzimy i u samych siebie. Bóg dostrzega nasze ułomności i kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. I my, widząc ułomności naszych braci, mamy ich przyjmować i kochać takimi, jakimi są.

Gdy przydarzają się nam czasem bardzo bolesne sytuacje życiowe, które niezwykle głęboko i jakby na trwale ranią serce, pojawia się pytanie, czy to w ogóle można przebaczyć. Gdyby miłość opierała się tylko na ludzkich siłach, byłoby to niemożliwe. Ale nasza miłość małżeńska, rodzicielska, synowska czy przyjacielska czerpie z tego pierwotnego źródła, jakim jest miłość Boga. Dlatego cud przebaczenia nawet najgłębszych ran mocą tej miłości jest możliwy i to w każdej sytuacji. Często nie dokonuje się to w jednym momencie, ale jest długim procesem i trudną drogą. Przebaczenie pozwala odradzać się naszej miłości i daje moc do powstawania oraz przemiany. Każdy akt przebaczenia, który sobie ofiarowujemy, sprawia, że miłość rozkwita na nowo, bo powracamy do pierwotnej miłości i wierności Boga. Przebaczenie pozwala przekraczać niewidzialne mury, które narastają w naszych wzajemnych relacjach, nawet z najbliższymi, i wpychają nas w samotność oraz zabierają wolność.

Przebaczenie to nie jest w pierwszym rzędzie sprawa uczuć. Często dominują w nas uczucia zdecydowanie negatywne wobec kogoś, kto dotkliwie nas zranił czy skrzywdził. Przebaczenie to sprawa rozumu i woli. To decyzja i chęć pójścia za wskazaniem Ewangelii. Powoli także uczucia ulegną jakiemuś uspokojeniu i uzdrowieniu. Ale nawet gdyby tak się nie stało, nasze przebaczenie jest skuteczne, prawdziwe i owocne.

Bywają sytuacje, gdy nie można, a nawet nie wolno komunikować komuś, że przebaczyliśmy. Dotyczy to takich osób, które wykorzystałyby dar przebaczenia przeciwko nam albo poczuły się bezkarne i rozzuchwaliły w krzywdzeniu. Ale nawet wtedy decyzja jest ważna i uwalnia nasze serce od ciężaru. Wypełniamy także dany przez Pana nakaz pojednania z bratem, gdy ktoś nie zgadza się przebaczyć i pojednać, mimo naszej prośby.

Straszne jest to, że człowiek może pielęgnować w sobie poczucie krzywdy. Może być uwięziony w jakichś diabolicznych pretensjach wobec brata, i to czasem z powodu absolutnych drobiazgów.

Gdy idziemy na Mszę Święta, niech nam się zawsze przypomina wezwanie św. Pawła: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20). Jednajmy się też z braćmi, aby przed naszym Panem stawać jako jeden Kościół, jedna rodzina Boża, jedna wspólnota…


Katecheza trzecia:

Tylko jedna Msza Święta…

Trochę mylące może być to, że w biuletynach,  ogłoszeniach, na stronach internetowych oraz plakatach bywają podawane różne godziny rozpoczynania Mszy Świętej w poszczególnych miejscach. Ten porządek odprawiania Eucharystii sugeruje, że każdego dnia jest ona sprawowana kilkaset tysięcy razy, właściwie w każdym zakątku ziemi. Nawet pojawiające się określenia, np. Msza dla dzieci, Msza ślubna czy pogrzebowa sugerują ogromną różnorodność i zmienność tego, co dokonuje się na ołtarzu. Potrafimy tworzyć swego rodzaju rytuał lub zwracamy uwagę na upodobania, które sprawiają, że liczy się przede wszystkim kto i jak celebruje, ile liturgia trwa, a nawet jakie zewnętrzne okoliczności jej towarzyszą. Tak kapłani, jak i wierni ośmielają się nawet mówić o „mojej” czy „naszej” Mszy Świętej, niejako ją zawłaszczając.

Jest to poniekąd zrozumiałe. Jako ludzie podlegamy ograniczeniom czasu i przestrzeni, w których żyjemy. Zwykle postrzegamy i uświadamiamy sobie zdarzenia nie wszystkie naraz, ale po kolei, i klasyfikujemy je jako przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Podobnie patrzymy na dzieło Chrystusa, na Jego życie, Mękę, śmierć i Zmartwychwstanie. To fakty historyczne, które wydarzyły się w konkretnym miejscu i czasie. Ale to było dawno i daleko. W Wielkim Poście przeżywamy na nowo jakiś smutek i żal, korzystamy z obrazów i znaków, aby wyciągnąć z tego ważną naukę i uświadomić sobie, jak bardzo Bóg nas kocha. Ale to jest przeszłość. Skończyło się.

Jednak Pan Bóg nie widzi tego w ten sposób. U Boga nie ma czasu: „jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” − zauważa św. Piotr (2 P 3,8). Bóg wykracza poza czas i przestrzeń. On żyje w „wiecznym teraz”. Dlatego Męka, śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa, czyli to, co w Kościele nazywamy „Misterium Paschalnym”, nie przemija. „Jezus umiera, zostaje pogrzebany, zmartwychwstaje i zasiada po prawicy Ojca «raz na zawsze»". Jest to wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii, ale jest ono wyjątkowe, ponieważ wszystkie inne wydarzenia historyczne występują tylko raz i przemijają, znikają w przeszłości. Misterium Paschalne Chrystusa przeciwnie − nie może pozostawać jedynie w przeszłości, ponieważ przez swoją Śmierć zniweczył On śmierć, a ponadto to, kim Chrystus jest, a także to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne” − zaznacza Katechizm Kościoła (KKK 1085).

To oznacza, że odprawiana Msza Święta nie jest jednostkowym, odseparowanym wydarzeniem. W Eucharystii staje się cud. Ona ”nie tylko przypomina wydarzenia, które dokonały naszego zbawienia, ale aktualizuje je i uobecnia. Misterium Paschalne Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane” (KKK 1104). Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. „Sam Chrystus, wieczny Arcykapłan Nowego Przymierza, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. Sam Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym w Eucharystii” − mówi nauczanie Kościoła (KKK 1367.1410).

A więc jest tylko jedna Msza, jedna wieczna Eucharystia i Chrystus celebruje ją w niebie. Składa On Ojcu w otoczeniu świętych i aniołów wyśpiewujących Jego chwałę swą raz na zawsze dokonaną ofiarę. Nasza ziemska liturgia uczestniczy w liturgii nieba i daje nam „niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem, […] gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. W liturgii ziemskiej ze wszystkimi zastępami duchów niebieskich wyśpiewujemy Panu hymn chwały” (KKK 1090).

Przez naszą Mszę Świętą, nawet w najskromniejszym parafialnym kościele, zawsze i wszędzie „jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne” (KKK 1326). Przekraczamy granice czasu i miejsca. Jednoczymy się z całym Kościołem niebieskim (por. KKK 1419), a nie tylko „idziemy na Mszę Świętą”. Łączymy się z całym niebem i ziemią w celebrowaniu jednej wiecznej liturgii.

To absolutnie zawrotna pespektywa! Nie modlimy się sami, ani nawet nie modlimy się z osobami, które są w kościele. Modlimy się z całym Kościołem na całej ziemi i w niebie. Kiedy idziemy na Eucharystię, idziemy do nieba. Taka jest rzeczywistość. To najgłębsza prawda każdej Mszy Świętej, niezależnie od wszystkich zewnętrznych okoliczności takich jak jakość muzyki i śpiewu, trafność kazania i bogactwo szat liturgicznych, liczba zgromadzonych czy ranga uroczystości. Msza Święta jest niebem na ziemi. Dlatego − zauważa św. Jan Paweł II – Eucharystia „jest największym darem, jakim w porządku łaski i Sakramentu Boski Oblubieniec obdarzył i stale obdarza swoją Oblubienicę”, czyli Kościół (List Dominicae Cenae 12).

Ważne jest to, co widzimy i słyszymy, czego doświadczamy za pomocą naszych zmysłów. Kiedy jednak gromadzimy się na Eucharystię, o wiele ważniejsze i prawdziwsze jest to, czego nie widzimy i co umyka naszemu doświadczeniu zmysłowemu. Oto bowiem prawa przestrzeni i czasu, które nas ograniczają na co dzień, ulegają załamaniu. Mamy rzeczywiście bezpośredni przystęp do najświętszych tajemnic, do Boga żywego. Stajemy naprawdę w Wieczerniku, w Ogrodzie Oliwnym, na Golgocie i przy pustym grobie. Jesteśmy w niebie z uwielbionym Panem.  „Darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara, Boża mowa, pewność o tym w serca śle”.

Bardzo ważny jest ciągły wysiłek przekraczania tylko naszego ludzkiego, niejako zewnętrznego, sposobu patrzenia na Mszę Świętą. Czasem za bardzo koncentrujemy się za sprawach absolutnie drugorzędnych, potrafimy o nie toczyć spory i kłótnie, a umyka istota. Przypominamy Apostołów, którzy dopiero na górze Tabor, przez chwilę zobaczyli prawdziwe, chwalebne oblicze Jezusa i towarzyszących Mu proroków. Choć na co dzień byli tak blisko Pana, nie dostrzegali Jego bóstwa. Góra Przemienienia była momentem przełomowym.

Niech nas Pan Bóg uchroni przed duchową ślepotą. Niech nam da „światłe oczy serca, byśmy wiedzieli, czym jest bogactwo Jego chwały” (por. Ef 1,18). Często się módlmy: „Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie”. Bo zaiste wielka rozgrywa się tajemnica wiary, gdy Pan nas na Mszę Świętą gromadzi…


Katecheza druga:

Upadnij na kolana…

Chętnie śpiewamy pieśń eucharystyczną, której słowa zapraszają, aby „upadać na kolana” przed naszym Bogiem. Gdy wchodzimy do kościoła, zwykle przyklękamy na jedno lub klękamy na dwa kolana, oddając cześć Chrystusowi obecnemu w tabernakulum. To jest najświętsze miejsce w każdej świątyni. Nasz Bóg tu się ukrywa. Nie widzimy Go, ale On jest prawdziwie i realnie obecny. Zdarzało się, że ludzie wątpili, czy w małym kawałku chleba może się zmieścić Stwórca wszystkiego. Wiele razy Chrystus wychodził naprzeciw tym ludzkim pytaniom i pokazywał, że naprawdę tu z nami pozostał.

Pierwszym odnotowanym w historii Kościoła wydarzeniem potwierdzającym realną obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina jest cud w Lanciano [czyt. Lanczjano]. Wydarzył się na początku VIII wieku. Z Konstantynopola przybyła grupa mnichów bazyliańskich. Wśród nich był kapłan, który wątpił w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Modlił się, aby Pan usunął tę ranę niewiary z jego serca. Cud wydarzył się podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Mnich, po konsekracji, kiedy wypowiedział słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest moje Ciało... Bierzcie i pijcie, to jest moja Krew” – zobaczył, że hostia zamieniła się w ciało, a wino w kielichu w krew. Dłuższy czas milczał i stał w bezruchu. Potem zawołał: „Patrzcie, oto prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które uczynił widzialne dla mnie w tym celu, abym nie był już niedowiarkiem, lecz wierzącym. Zobaczcie, jaki cud się dokonał”. Kilka dni po tym wydarzeniu zauważono, że cudownie przemienione Ciało Pańskie się kurczy. Umocowano je do specjalnego, kosztownego materiału, aby je zachować w kształcie hostii dla przyszłych pokoleń. Najświętsza Krew Chrystusa skrzepła i podzieliła się na pięć osobnych grudek. Kilkakrotnie w latach 70, 80 i 90 dwudziestego stulecia dokonywano bardzo szczegółowych i długoletnich badań naukowych tego cudu. Stwierdzono, że „cudowne ciało z Lanciano jest cząstką ludzkiego ciała. Cudowna zaś krew jest ludzką krwią”. Ogłoszono, że ciało to dokładnie przekrój mięśnia – z góry na dół wycięty sam środek konającego serca. Ciało i krew mają tę samą grupę krwi AB. Krew i ciało przetrwały w bardzo dobrym stanie ponad dwanaście wieków, co z punktu widzenia naukowego i racjonalnego jest po prostu niemożliwe. Pomimo niesprzyjających czynników biologicznych i atmosferycznych nie znaleziono w nich śladów konserwantów czy balsamowania.

W Lanciano nadal zdarzają się cuda, które odmieniają ludzkie serca. Pewien narkoman dopuszczający się kradzieży dawał świadectwo, że uratował go właśnie ten cud eucharystyczny. To właśnie tu po raz pierwszy zobaczył i zrozumiał, że Pan Jezus za każdym razem daje nam całego siebie w Eucharystii. Miłość Chrystusa podniosła go z jego upadków i zaczął żyć na nowo. Dziś sam jest chodzącym cudem. Podobnych świadectw można cytować bardzo wiele.

Jezus pragnie ożywić naszą wiarę w swą eucharystyczną obecność i dlatego co jakiś czas pojawiają się nowe znaki – cuda, które jednoznacznie wskazują, że w Eucharystii jest obecny On sam. Jeden z ostatnich cudów uznanych przez władze kościelne miał miejsce w stolicy Argentyny – Buenos Aires. 18 sierpnia 1996 roku wieczorem o godzinie 19.00 ks. Alejandro [czyt. Alehandro] Pezet odprawiał Mszę Świętą. Pod koniec udzielania Komunii podeszła do niego kobieta, informując, że z tyłu kościoła na świeczniku leży porzucona Hostia. Ksiądz poszedł we wskazane miejsce i zobaczył tak sprofanowaną i pobrudzoną Hostię, że nie mógł jej spożyć. Włożył ją do naczynka z wodą i schował do tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Kiedy w poniedziałek 26 sierpnia otworzył tabernakulum, ze zdziwieniem stwierdził, że Hostia zamieniła się w krwistą substancję. Poinformował o tym obecnego papieża Franciszka, wówczas biskupa stolicy. Przez kilka lat przechowywano ją w tabernakulum, trzymając całą sprawę w tajemnicy. Ponieważ Hostia nie ulegała degradacji, w 1999 roku decyzją ks. kardynała Bergoglio postanowiono poddać ją naukowym badaniom. Próbkę przesłano naukowcom w Nowym Jorku, nie informując o jej pochodzeniu. Lekarze oświadczyli, że "badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Serce żyło w chwili pobierania wycinka. Co więcej, to serce cierpiało – tak jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej". Gdy ujawniono pochodzenie próbki, naukowcy stwierdzili, że nie znajdują wyjaśnienia dla tego faktu, a jego zaistnienia nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Jedyną rozsądną odpowiedź może dać tylko wiara w nadzwyczajne działanie Boga, który przez ten znak chce uświadomić, że On jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. Jego obecność jest realna, a nie symboliczna. Możemy Go zobaczyć tylko oczami wiary pod postaciami konsekrowanego chleba i wina. Nie widzimy Go oczami ciała, choć jest tam obecny w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Jezus w Eucharystii widzi, kocha nas i pragnie nas zbawić.

Także w Polsce miały miejsce podobne wydarzenia – ostatnio w roku 2008 w Sokółce i w 2013 w Legnicy. Wielkich cudów eucharystycznych odnotowano ponad 130 w historii Kościoła. Każdy z nich jest jakby potwierdzeniem tego, w co wierzymy. W Dzienniczku wiele razy pojawia się świadectwo św. Faustyny, która ogląda oblicze Pana Jezusa w Hostii, gdy jest ukazywana w czasie Mszy Świętej. Jezus jest obecny i żywy w każdym kościele. Codziennie czeka tam na każdego z nas.

W Ewangelii jak refren pojawiają się słowa o ludziach, którzy spotykając Pana, upadali przed Nim na kolana czy na twarz. Oddawali Mu hołd i wyrażali w ten sposób wiarę, że On jest Bogiem żywym i prawdziwym. Z szacunkiem i namaszczeniem czynimy podobnie: gdy wchodzimy do świątyni, gdy przechodzimy przez jej środek, a na tej linii znajduje się tabernakulum; w czasie przeistoczenia, gdy podchodzimy do komunii świętej; przed wyjściem z kościoła; a także wtedy gdy widzimy kapłana niosącego Pana Jezusa w monstrancji czy w bursie w drodze do chorego – klękamy wówczas przed żywym, prawdziwym i realnie obecnym Bogiem. Klękajmy więc starannie, pobożnie, nie lękając się, że pobrudzimy kolana czy ubranie. To Bóg prawdziwy, choć lubi się ukrywać, aby nas Jego majestat nie poraził. „O milcząca Hostio biała, na kolanach wielbię Cię. Tyś tak nikła, taka mała, a w Twym cieniu kryje się Ten, co rządzi całym światem, Bóg wszechmocny, Stwórca nasz, przed którego majestatem aniołowie kryją twarz”. Więc upadajmy na kolana, aby tym znakiem czci wyrazić naszą wiarę, nawet naszą pewność, że tu jest Pan…


Katecheza pierwsza:

Tajemnica Eucharystii wymaga ciszy…

Początkujący dziennikarz André Frossard jako dwudziestolatek pracował w Paryżu. Był ateistą, ale zaprzyjaźnił się z praktykującym katolikiem Andrzejem Villeminem, który bezskutecznie starał się doprowadzić go do wiary. 8 czerwca 1935 roku Villemin zaprosił przyjaciela na obiad. Pojechali do centrum Paryża i zatrzymali się przed małym kościołem, w którym trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Villemin poprosił Frossarda, aby poczekał na niego kilka minut, ponieważ ma ważną sprawę do załatwienia. Po pewnym czasie zniecierpliwiony dziennikarz wszedł do świątyni. Stanął z tyłu i patrząc na klęczących ludzi, bezskutecznie próbował odnaleźć swojego przyjaciela. Kiedy spojrzał na główny ołtarz, jego uwagę przykuła monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Nie wiedział, co to jest. Nagle, w sposób niewytłumaczalny i całkowicie niezależny od niego, odczuł, że w jego wnętrze wnika jakaś tajemnicza moc, która uwalnia go od duchowej ślepoty spowodowanej ateizmem i umożliwia mu doświadczenie istnienia innego świata, bardziej rzeczywistego aniżeli ten, w którym żył. Potem napisał: „wszedłem do kaplicy jako ateista, a w kilka minut później wyszedłem z niej jako chrześcijanin – i byłem świadkiem swojego własnego nawrócenia, pełen zdumienia, które ciągle trwa… Jeszcze dziś widzę tego dwudziestoletniego chłopca, którym wtedy byłem. Nie zapomniałem jego osłupienia, kiedy nagle wyłaniał się przed nim z głębi tej skromnej kaplicy świat, inny świat – o blasku nie do zniesienia, o szalonej spoistości, którego światło objawiało i jednocześnie zakrywało obecność Boga, tego samego Boga, o którym jeszcze przed chwilą przysięgałby, że istnieje tylko w ludzkiej wyobraźni. Jednocześnie spływała na niego fala słodyczy zmieszanej z radością – o mocy, która może skruszyć serce i której wspomnienie nigdy nie zaniknie. Odwrócił się definitywnie porządek rzeczy. Od tej chwili, mógłbym powiedzieć, że dla mnie tylko Bóg istnieje, a wszystko inne jest jedynie hipotezą…”

Ile razy wchodzimy do naszych kościołów, wkraczamy do tego wyjątkowego świata, który jest bardziej rzeczywisty, bardziej prawdziwy i bardziej świetlisty niż ten, w którym żyjemy. Jest to też świat tajemniczy, bo Bóg jest tajemnicą. I wobec mocy Pana, wobec Jego miłości i „słodyczy zmieszanej z radością”, której nam czasem jak Frossardowi udaje się doświadczyć, wpadamy w zdumienie i upadamy na kolana. Wobec Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem żywym i pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie, koniecznie potrzeba tej ciszy pełnej zachwytu i najwyższego hołdu uwielbienia.

W wielkich bazylikach i sanktuariach, dokąd pielgrzymują co roku miliony wiernych, bardzo często pojawiają się komunikaty z prośbą o zachowanie ciszy. Dla niektórych jest to wymaganie zupełnie niezrozumiałe. Ale świadectwo i przynaglenie innych pozwala im stopniowo zanurzyć się w klimat milczenia, który jest niezbędny do obcowania z tajemnicą Boga.

Niedawno w liturgii Bożego Narodzenia przypomnieliśmy sobie tekst z księgi Mądrości: "Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi." (Mdr 18,14-15). Komentując te słowa, można za św. Janem od Krzyża powiedzieć, że pierwszym językiem Boga jest cisza. Jeśli zabijamy ciszę, dokonujemy zamachu na samego Boga. Gdy prorok Eliasz na górze Horeb był świadkiem gwałtownej wichury, potem trzęsienia ziemi, a następnie błysków ognia, nie rozpoznał w nich głosu Pana. Usłyszał Go w szmerze łagodnego powiewu (por. 1 Krl 19,11-13). Bóg przemawia w ciszy i to jest uprzywilejowane środowisko doświadczania Jego mocy i obecności. „Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy” –  pisał Adam Mickiewicz. „Bóg kocha ciszę (…) nie odnajdziemy Go w hałasie i zamieszaniu” – mówiła Matka Teresa z Kalkuty. Takich świadectw i zachęt można cytować wiele. Istnieje jakaś wielka wspólna zgoda ze strony Pana Boga i człowieka co do tego, że cisza jest niezbędna w kontaktach Stwórcy ze swoim stworzeniem.

Pełna czci i zachwytu cisza jest szczególnie potrzebna, gdy adorujemy wielką tajemnicę naszej wiary – obecnego w Eucharystii Jezusa Chrystusa. To jakby przedsionek wchodzenia w relację z Panem, który ukrywa się pod postaciami chleba i wina. Milczenie przed Jezusem to zaproszenie, aby się nam objawiał i wsączał w serca miłość, która wszystkiemu nadaje zupełnie nowy sens.

Warto się zatroszczyć o oswojenie ciszy w naszej codzienności, zanim jeszcze wejdziemy do kościoła. Warto częściej wyłączać radio czy telewizor, wyciszyć telefon komórkowy, a domowników poprosić o uszanowanie tej naszej oazy milczenia. Dobrze wziąć do ręki wartościową lekturę. Niech nie tyle zaspokaja ona chęć dotarcia do sensacji, ile zmusza do głębszej refleksji i zadumy. Wiele osób dba o kontakt ze światem przyrody, który w naturalny i zdrowy sposób wprowadza w łagodne, choć intensywne doświadczenie ciszy. Jak muzyka jest harmonijnym połączeniem dźwięku i ciszy, tak nasze życie, aby nie było tylko jakimś szalonym biegiem, wymaga milczenia i zadumy.

Bardzo mocno strzeżmy modlitewnej ciszy w naszych świątyniach. Gdy dochodzimy do placu kościelnego, niech przycichną rozmowy, niech bardziej spokojny stanie się nasz krok, a wraz z otrzepywanym na wycieraczce pyłem, na zewnątrz pozostaną wszystkie niepotrzebne słowa. Przybywajmy wcześniej, aby powoli i spokojnie nasączała nas modlitewna atmosfera, którą promieniują mury uświęcone obecnością Pana. Niech stanie się czymś oczywistym, że w kościele głównym, a nawet jedynym Rozmówcą jest mój Bóg. I tak się z Nim porozumiewam, właśnie w ciszy, aby i innym tego spotkania nie utrudniać. Jeśli ktoś tego nie rozumie, niekoniecznie trzeba się zaraz odwoływać do zgorszonego spojrzenia i głośnego „pst…”. Może lepiej delikatnie poprosić: „Przepraszam, ale nie słyszę Pana Boga. Czy mogę liczyć na pomoc w modlitwie…”? Zresztą są takie sytuacje, gdy słowo nie psuje ciszy, ale nadaje jej nowy wymiar – tak jest czasem ze spontanicznymi reakcjami dzieci, które są przecież pełnoprawnymi, może nawet uprzywilejowanymi, uczestnikami spotkania z Jezusem w kościele.

To prawda, że cisza w świątyni wszystkiego nie załatwia, tak jak sama obecność wody nie sprawia, że każdy potrafi od razu pływać. Ale też, jak nie można pływać teoretycznie, czyli  bez wody, tak  nie można wchodzić w głęboką relację z Jezusem w Eucharystii bez milczenia. Dlatego niezbędne są chwile ciszy w liturgii Mszy Świętej, konieczne jest milczenie na adoracji i tak oczywiste przypomnienie: „Zachowaj ciszę - Pan blisko jest”.

Gdy młody André Frossard wszedł do paryskiego kościoła, właśnie zanurzenie w ciszę adoracji pozwoliło Panu Bogu objawić Mu swoje istnienie i dało możliwość zakosztowania „słodyczy zmieszanej z radością”, której wspomnienie nigdy nie zanikło, lecz zmieniło życie pisarza, a przez jego świadectwo wpłynęło zdecydowanie na życie wielu innych osób. Ta historia wciąż się powtarza, gdy w ciszy zbliżamy się do Jezusa. On nadal najchętniej w milczeniu przemawia do każdego z nas. „Wtedy życie się upraszcza, wiara się odmładza, ziemia się przybliża, niebo się otwiera, Bóg się uśmiecha, człowiek wraca inny…”